O czasopiśmie

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych zostało powołane z inicjatywy pracowników naukowych związanych ze stowarzyszeniem i Wydziałem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Wychodząc z propozycją uruchomienia czasopisma naukowego postanowiliśmy włączyć się do dyskusji naukowej nad problematyką kobiecą jako podstawowym nurtem badawczym prezentowanym na łamach pisma.

CELE I ZAKRES CZASOPISMA

Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych z założenia ma mieć charakter interdyscyplinarny, na jego łamach prezentowane są i upowszechniane osiągnięcia naukowe z zakresu:

 • historii
 • nauk o polityce
 • prawa, socjologii
 • kulturoznawstwa
 • literaturoznawstwa

Spoiwem łączącym prezentowaną w czasopiśmie tematykę jest problematyka kobiet, ukazywana właśnie poprzez perspektywę nauk humanistycznych i społecznych. Czasopismo jest także zorientowane na problemy, doświadczenia i spostrzeżenia zawodowe praktyków. Jest to bowiem sposób, by kreować różne spojrzenia na zagadnienia humanistyczne i społeczne, poszerzać perspektywy ich oglądu i przybliżać różne, często odmienne stanowiska.

Dyscypliny naukowe: nauki humanistyczne i społeczne
Języki publikacji: polski, angielski
Częstotliwość: półrocznik
Dostępność: online, wersja drukowana (papierowa)
Publikacje są bezpłatne

Serdecznie zapraszamy ludzi nauki ale także praktyków do publikowania na łamach Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych.Bazy indeksujące
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów KobiecychRepozytoria udostępniające
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów KobiecychAfiliacje
Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych


Udostępnianie, punktowanie, polityka antyplagiatowa oraz zasady etyczne
Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych

 • Open access
  Licencja wolnej kultury

  Jest to czasopismo o otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są bezpłatnie dostępne dla użytkownika lub instytucji na stronie internetowej czasopisma. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać lub zamieszczać linki do pełnych tekstów artykułów z czasopisma bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Autor nie będzie pobierał opłat za przetwarzanie lub publikację artykułu. Pełne teksty artykułów z czasopisma są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma.

  Czasopismo pozwala autorom na zachowanie praw autorskich bez ograniczeń. Mogą oni dysponować kopiami swoich artykułów zarówno w wersji przesłanej do redakcji, w wersji ostatecznie zaakceptowanej do publikacji i w upublicznionej wersji wydawniczej.

  Pełna wersja artykułu jest umieszczana bezpośrednio po pierwszej publikacji w repozytorium internetowym, które zapewnia otwarty dostęp, nieograniczoną dystrybucję, interoperacyjność i długoterminową archiwizację.

  Dla „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych” takim repozytorium jest: RUB - Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku .


 • Licencja
  Licencja Creative Commons

  Zasady dotyczące praw autorskich i samodzielnej archiwizacji są zdefiniowane w BOAI [Budapeszteńska inicjatywa otwartego dostępu], BSOAP [Deklaracji Bethesdy w sprawie publikacji w otwartym dostępie] i BDOAKSH [Deklaracji berlińskiej w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach ścisłych i humanistycznych] - „Definicje BBB”. Artykuły w „Czasopiśmie Naukowym Instytutu Studiów Kobiecych” są objęte licencją Creative Commons Attribution 3.0 PL (CC BY SA). Autor nie będzie pobierał żadnych opłat za przetwarzanie lub publikację artykułu.


 • Standardy etyczne publikacji
  Logo COPE

  Czasopismo respektuje zasady etyczne oparte na wytycznych wydanych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Są wśród nich:
  - uczciwość
  - poufność
  - terminowość
  - unikanie konfliktów interesów przez członków redakcji
  - unikanie konfliktów interesów przez recenzentów
  - unikanie konfliktów interesów przez autorów
  - wykorzystywanie wiarygodnych źródeł
  - rzetelna prezentacja wyników badań
  - oryginalność publikowanych badań
  - unikanie błędów edytorskich


 • Polityka antyplagiatowa
  Licencja Creative Commons

  Czasopismo prowadzi politykę kontrolną pod kątem plagiatu. Autorzy mogą przedstawiać do publikacji wyłącznie własne oryginalne artykuły, które nie były wcześniej publikowane w całości lub w znacznej części jakiejkolwiek innej treści chronionej prawem autorskim. Autorzy gwarantują, że żaden artykuł przesłany do recenzji nie został również przesłany do publikacji w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej itp. Stopień oryginalności artykułu, o którym autorzy są zobowiązani poinformować redakcję, znajduje się w stosownym oświadczeniu. Autorzy muszą cytować publikacje, które zostały wykorzystane przy tworzeniu artykułu.

  Odpowiedzialność za wykorzystanie zdjęć i rysunków w przesłanych materiałach artykułów spoczywa na autorach. Redaktorzy zaznaczają, że wszystkie wykryte przypadki nieetycznych zachowań zostaną zdemaskowane, łącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Redaktorzy dokumentują wszelkie przejawy nierzetelności naukowej.


 • Ghostwriting i guest authorship
  Licencja Creative Commons

  Aby zapobiec wszelkim nadużyciom naukowym (ghostwriting, guest authorship) redakcja wprowadziła odpowiednie procedury. Ghostwriting ma miejsce, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu, ale ani jego rola jako jednego z autorów nie została ujawniona, ani nie została wymieniona w podziękowaniach za publikację. Autorstwo gościnne ma miejsce, gdy wkład wymienionego autora jest znikomy lub nawet nie istnieje, mimo że jego nazwisko jest wymienione jako autor lub współautor. Redaktorzy będą wyjaśniać koncepcję ghostwriting i guest authorship jako przejawy nierzetelności naukowej autorów, a wszelkie wykryte przypadki tego typu działań ze strony autorów zostaną ujawnione, w tym powiadomienie odpowiednich podmiotów. Redaktorzy będą wymagać informacji o wkładzie autorów w tworzenie artykułu. Główna odpowiedzialność będzie spoczywała na osobie przesyłającej artykuł. W przypadku braku informacji o nierównych wkładach autorów przyjmuje się, że udział ten jest równy. Redaktorzy uzyskają informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładach instytucji badawczych i innych podmiotów. I tu główna odpowiedzialność będzie spoczywała na osobie przesyłającej artykuł. Redaktorzy będą dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, a zwłaszcza łamania zasad postępowania obowiązujących w nauce.


 • Punktacja Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych
  Logo MEiN

  Zgodnie z punktacją Ministra Edukacji i Nauki, Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych otrzymało 70 punktów. W załączniku do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. CzNISK znajduje się na pozycji nr 29899, unikatowy identyfikator czasopisma: 200108.
  Przypisane dyscypliny naukowe:
  - historia
  - nauki o kulturze i religii
  - nauki o bezpieczeństwie
  - nauki prawne
  - nauki socjologiczne


Rada naukowa


Lista recenzentów Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego