Dla autorów

Zapraszamy badaczy do zgłaszania publikacji do „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”. Autorzy nie płacą za publikację swoich artykułów. Wszystkie artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie poddawane są rzetelnemu procesowi recenzji. Autorzy, którzy zamierzają opublikować swoje prace w półroczniku CzNISK, powinni przesłać swój artykuł (wraz z niezbędnymi deklaracjami i oświadczeniami, które są do pobrania poniżej) drogą elektroniczną na adres redaktora prowadzącego: czasopismo.isk@gmail.com

Każda praca powinna zawierać:

  • tytuł pracy w języku polskim i języku angielskim;
  • imiona i nazwiska autorów wraz z ich afiliacjami (pełne nazwy oraz kompletne adresy instytucji);
  • adres do korespondencji Autora (imię i nazwisko autora, nazwa jednostki, adres, numer telefonu oraz adres e-mail), do którego będzie wysyłana wszelka korespondencja;
  • streszczenie (w języku polskim i języku angielskim) – nie więcej niż 700 znaków, łącznie ze spacjami;
  • słowa kluczowe (w języku polskim i języku angielskim);
  • bibliografię załącznikową;
  • wymagane załączniki.

Wymogi edytorskie

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

Modyfikacja strony internetowej Czasopisma finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu
"Rozwój czasopism naukowych"

Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego