REGULAMIN I PROCEDURA RECENZOWANIA
ARTYKUŁÓW PRZESŁANYCH DO „CZASOPISMA NAUKOWEGO INSTYTUTU STUDIÓW KOBIECYCH”


Wprowadzenie

Zespół Redakcyjny dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i podejmuje działania przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autor, redaktor czasopisma naukowego, recenzent pracy naukowej i wydawca są zobowiązane do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych oraz zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komitet Etyki Publikacji). Artykuły publikowane w czasopiśmie poddawane są szczegółowemu procesowi recenzji, którego celem jest zagwarantowanie czytelnikom wysokiej jakości naukowej. Redakcja stosuje model recenzji „double blind review proces”. Każda recenzja sporządzana jest w formie pisemnej i zakończona jest jednoznaczną rekomendacją recenzenta.

 1. Zasady ogólne

  Wszystkie artykuły przesłane do redakcji Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych podlegają recenzjom.

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której jest zatrudniony autor (autorzy).
  2. Autor (Autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process”).
  3. Recenzja ma formę pisemną i elektroniczną, przesłana do redakcji kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, jego odrzucenia lub odesłania do poprawek.
  4. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  5. Zasady kwalifikowania publikacji i formularz recenzencki są dostępne na stronie internetowej Czasopisma.
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.
  7. Recenzentów pierwszego etapu oceny wyznacza Redaktor Naczelna.
  8. Autorzy deklarują oryginalność przesłanego tekstu.
  9. Po przyjęciu przez Redakcję publikacji zostaje ona kwalifikowana do obszaru tematycznego w porozumieniu z redaktorem tematycznym.
  10. Autor(rzy) potwierdza, że przesłane opracowanie jest oryginalnym tekstem autorskim nie jest związany ze zjawiskiem ghostwriting oraz guest authorship.
  11. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej.
  12. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych:
   1. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacja dostępna online: http://bbn.uksw.edu.pl/sites/default/files/dobre_praktyki.pdf (29.11.2014).
   2. Most common reasons for journal rejections. Available online: https://www.editage.jp/insights/sites/default/files/Most%20common%20reasons%20for%20journal%20rejections.pdf
 2. Cele i zadania:

  Recenzja ma na celu dostarczenie i zapewnienie publikacji ważnych i wiarygodnych informacji, pomagających w rozwoju wiedzy o historii kobiet zarówno w Polsce, jak i za granicą. Recenzja polega na bezstronnej ocenie naukowego i praktycznego znaczenia nadesłanych artykułów. Recenzja oceniająca jest anonimowa, tzn. recenzent nie zna nazwiska autora i odwrotnie.

 3. Procedura recenzyjna:

  Każdy artykuł przesłany do redakcji Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych jest odbierany przez redaktora naczelnego, weryfikowany pod kątem wymagań redakcyjnych i rejestrowany. Wszystkie nadesłane artykuły są równolegle analizowane przez członków redakcji. W przypadku pozytywnej decyzji większości członków redakcji, autor jest informowany o przyjęciu artykułu do recenzowania. Redaktor naczelny wybiera odpowiedniego recenzenta, wysyła mu artykuł w ciągu tygodnia i otrzymuje zgodę lub odmowę recenzji od recenzenta. W przypadku odmowy zastępca redaktora naczelnego wybiera innego recenzenta. Recenzja (max. 1 strona tekstu) jest przygotowywana w ciągu czterech tygodni, licząc od dnia, w którym recenzent wyraził zgodę na jej napisanie. Recenzent jest informowany, że przesłany artykuł stanowi własność intelektualną jego autora i musi być przechowywany w tajemnicy. Recenzentom nie wolno kopiować przekazanego im artykułu na własne potrzeby.

 4. Forma sporządzenia recenzji:
  1. Imię i nazwisko recenzenta
  2. Tytuł artykułu
  3. Ocena artykułu pod kątem zgodności treści z profilem czasopisma
  4. Aktualność badań
  5. W przypadku nowo opublikowanego artykułu:
   1. ocena jego oryginalności i praktycznego znaczenia
   2. ocena artykułu pod kątem poziomu metodologicznego
  6. Opinia:
   1. na ile logicznie przedstawiono temat i badania
   2. czy tekst jest zrozumiały dla odbiorców docelowych pod względem użycia języka, stylu narracji i układu tekstu, czytelności tabel, schematów, rysunków i formuł
  7. Informacje na temat niedociągnięć w artykule, poprawek i uaktualnień koniecznych do wprowadzenia przez autora; zalecenia dotyczące ulepszenia tekstu.
  8. Dodatkowe uwagi i sugestie
  9. Konkluzje:
   1. artykuł jest polecany do publikacji
   2. artykuł wymaga poprawek
   3. artykuł nie jest polecany do publikacji
  10. Podpis recenzenta.
  11. W przypadku negatywnej oceny artykuł jest wysyłany do dodatkowej recenzji naukowej innemu recenzentowi, wybranemu przez redaktora naczelnego. Recenzje z oceną pozytywną i negatywną są przekazywane autorom w celu poinformowania ich o koniecznych zmianach i ewentualnych poprawkach, które należy wprowadzić w artykule, lub o odmowie publikacji z uzasadnionych powodów.

 5. Procedura poprawiania artykułów zgodnie z zaleceniami recenzenta:

  Jeśli recenzja zawiera uwagi odnośnie koniecznych poprawek w recenzowanym artykule, oba teksty, artykuł i recenzja (pozostają anonimowe dla autora), są dostarczane autorowi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Artykuł wysłany do autora w celu poprawienia musi zostać poprawiony i odesłany w ciągu dwóch tygodni. Do poprawionego wariantu należy dołączyć list autora, zawierający odpowiedzi na wszystkie krytyczne uwagi czytelnika oraz wyjaśnienia dotyczące wszystkich zmian. W przypadku, gdy krytyczne komentarze recenzenta nie są istotne dla opracowania, to i tak artykuł jest wysyłany do autora w celu ewentualnego ich uwzględnienia, ale nie jest już przeprowadzana powtórna jego ocena. Jeśli uwagi są ważne, artykuł jest dostarczany do poprawienia i po odesłaniu ma miejsce „drugie czytanie” przez tego samego recenzenta.
  Za datę otrzymania artykułu uważa się datę odesłania poprawionego artykułu do redakcji.

 6. Procedura podejmowania decyzji o przyjęciu lub odmowie publikacji:

  Decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia artykułu do publikacji podejmuje redakcja na podstawie wyników recenzowania.
  Decyzja o przyjęciu artykułu do publikacji jest podejmowana na podstawie pozytywnej oceny recenzyjnej. W przypadku negatywnej oceny artykuł jest wysyłany do innego recenzenta. Jeśli druga ocena również jest negatywna, artykuł jest odrzucany. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny przy drugiej recenzji redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu do druku. Artykuł można przesłać trzeciemu recenzentowi, jeśli redakcja uzna to za zasadne.
  Po podjęciu decyzji o przyjęciu / odmowie przyjęcia artykułu do druku redaktor naczelny informuje o tym autora i ogłasza docelowy czas publikacji.

 7. Dokumentacja recenzyjna:

  W przypadku braku krytycznych uwag ze strony recenzenta, tekst recenzji nie jest dostarczany autorowi. Oryginalne teksty recenzji przechowywane są w redakcji przez trzy lata od opublikowania artykułu.

Uwagi końcowe
Redakcja nie zwraca autorom nadesłanych materiałów. Redakcja może odmówić publikacji tekstu bez podania uzasadnienia.

Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego