Dziennikarka polskiej przestrzeni publicznej na emigracji w Londynie – Stefania Kossowska

Abstrakt:
Jesienią 2015 r. minęła 12. rocznica śmierci Stefanii Kossowskiej, dziennikarki polskiej przestrzeni publicznej na emigracji w Londynie. Urodzona we Lwowie w 1909 r., wyedukowana w Warszawie i za granicą, była wielką erudytką, rozmiłowaną w czytaniu i pisaniu. Jej dokonania twórcze, działalność literacka, publicystyczna i organizacyjna jest fundamentem pejzażu życia kulturalnego polskiej diaspory na obczyźnie. Należy do pokolenia „niezłomnych”, ukształtowanego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, zdobywała szlify dziennikarskie w takich redakcjach, jak „Bluszcz”, „ABC”, „Wieczór Warszawski”, „Prosto z Mostu”. Współpracowniczka polskich czasopism emigracyjnych w Wielkiej Brytanii: „Wiadomości” M. Grydzewskiego (jako redaktor naczelna w latach 1974–1981), „Przeglądu Powszechnego”, „Orła Białego”, „Pulsu”, „Pamiętnika Literackiego”, „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” wraz z jego dodatkiem – „Tygodniem Polskim”, paryskiej „Kultury”. Autorka m.in. książek Mieszkam w Londynie, Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości” 1958–1990, Jak cię widzę, tak cię piszę, Galeria przodków oraz Przyjaciele i znajomi. Była stałą współpracowniczką Radia Wolna Europa. W 1994 r. przekazała Archiwum „Wiadomości” do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Słowa kluczowe: Stefania Kossowska, polskie czasopiśmiennictwo na emigracji XX i XXI wieku, Wielka Brytania, dwudziestolecie międzywojenne w Warszawie (1918–1939)

Opublikowany: 30 grudnia 2016 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.01

Sposób cytowania: CNISK, 2016, nr 1 (1), 9-23/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Stefania Kossowska – a Journalist of Polish Public Space in Exile in London

Abstract:
The autumn of 2015 marked the 12th anniversary of the death of Stefania Kossowska, a Polish public space journalist in exile in London. Born in Lvov in 1909, educated in Warsaw and abroad, she was a great erudite, fond of reading and writing. Her creative accomplishments as well as literary, journalistic and organizational activities made the foundation of the cultural life of Polish diaspora abroad. She belonged to the “invincible” generation formed in the interwar period. Stefania Kossowska gained her journalistic skills working with the editorial board of “Bluszcz”, “ABC”, “Wieczór Warszawski” and “Prosto z Mostu”. She was a collaborator with the Polish émigré magazines in the UK: M. Grydzewski's “Wiadomości” (editor-in-chief in the years 1974 to 1981), “Przegląd Powszechny”, “Orzeł Biały”, “Puls”, “Pamiętnik Literacki”, “Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” and its addendum – “Tygodnik Polski”, and Parisian “Kultura”. Kossowska was the author, among others, of such books as: I live in London, From Herbert to Herbert. The “News” Award 1958–1990, I write you as I see you, Ancestors Gallery and Friends and acquaintances. She was a permanent collaborator with the Radio Free Europe. In 1994 she handed over the “News” archive to the University Library in Torun.

Keywords: Stefania Kossowska, Polish press in exile in XX and XXI c., United Kingdom, interwar period in Warsaw (1918–1939)

Published: 30 December 2016

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.01

Cite this article as: CNISK, 2016, vol. 1 (1), 9-23/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Jan Kochanowski University of Kielce)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego