Zagadnienie praw kobiet na łamach „Kobiety i Życia” (1970–1989)

Abstrakt:
Prawa kobiet, rozumiane jako uprawnienia i wolności należące do kobiet i dziewcząt w danych społeczeństwach, w niektórych regionach są zinstytucjonalizowane i wspierane przez prawo, miejscowe zwyczaje oraz zachowania, podczas gdy w innych są ignorowane i łamane. Wynika to z kilku czynników, m.in. religijnych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych czy prawnych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki związanej z prawami kobiet, publikowanej na łamach „Kobiety i Życia” – jednego z najpopularniejszych czasopism kobiecych okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Po 1970 r. i objęciu stanowiska redaktor naczelnej przez Barbarę Sidorczuk na łamach „Kobiety i Życia” coraz częściej poruszana była problematyka statusu społecznego kobiet oraz ich uprawnień w różnych dziedzinach życia publicznego. Poprzez metodę analizy zawartości prasy autorka stara się przede wszystkim, odpowiedzieć na pytanie: Jak często w publikowanych materiałach prasowych pojawiały się zagadnienia związane z prawami kobiet?

Słowa kluczowe: prawa kobiet, prasa kobieca, Polska Rzeczpospolita Ludowa, propaganda, „Kobieta i Życie”, równouprawnienie

Opublikowany: 30 grudnia 2016 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.04

Sposób cytowania: CNISK, 2016, nr 1 (1), 66-83/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Urszula Ćwik (Uniwersytet w Białymstoku)
The Issue of Women's Rights in “Kobieta i Życie” (1970–1989)

Abstract:
The term “women's rights” should be understood as the power and freedom enjoyed by women in society. In some countries, women's rights are supported by law and local custom, while in others they are ignored and violated. This is due to several factors: religious, social, cultural, economic or legal. The aim of this article is to present the issues of women's rights published in “Kobieta i Życie” magazine in the years 1970–1989. “Kobieta i Życie” was one of the most popular women's magazines in the Polish People's Republic. The magazine was addressed to the female intelligentsia living in cities. In 1970 Barbara Sidorczuk became the managing editor and the magazine’s thematic focus shifted to the themes of social status of women, improving qualifications and their rights in various fields of social life. By applying the method of analysis of the work the author of this article attempted to answer the following questions: How often did press materials address issues of women’s rights? What privileges were mentioned most often?

Keywords: women’s rights, women’s press, Communist era, propaganda, “Kobieta i Życie”, equality

Published: 30 December 2016

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.04

Cite this article as: CNISK, 2016, vol. 1 (1), 66-83/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Urszula Ćwik (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego