Kobiety i polityka w świetle opinii prasowych wybranych tygodników („Polityka”, „Newsweek Polska”, „Wprost”)

Abstrakt:
Artykuł ukazuje obraz kobiet uczestniczących w polityce oraz ich wizerunki, przedstawione w oparciu o analizę artykułów prasowych trzech najbardziej opiniotwórczych tygodników, tj. „Polityki”, „Wprost” oraz „Newsweek Polska” (lata 2004–2015). W wyniku analizy prasowej ustalono, że pisma prezentowały kobiety odnoszące sukces na polskiej, jak i światowej scenie politycznej. Kobietami, o których pisano najwięcej były między innymi: Joanna Kluzik-Rostkowska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Angela Merkel, Hillary Clinton i Sarah Palin. W odniesieniu do analizowanych przekazów prasowych można wywieść, iż wzrastała liczba kobiet, uczestniczących w życiu politycznym wraz z upływem lat, ale także zauważalna była zmiana jakościowa, przejawiająca się w osiąganiu wyższych stanowisk politycznych przez kobiety.

Słowa kluczowe: kobieta, polityka, kobiety w polityce, wizerunek kobiet, „Polityka”, „Wprost”, „Newsweek Polska”

Opublikowany: 30 grudnia 2016 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.06

Sposób cytowania: CNISK, 2016, nr 1 (1), 101-122/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Zajko-Czochańska (Uniwersytet w Białymstoku)
Women and Politics in Press Reviews of Selected Weeklies (“Polityka”, “Newsweek Polska” and “Wprost”)

Abstract:
The article shows the role of women in politics and their images based on the analysis of newspaper articles from three the most influential weeklies such as “Polityka”, “Wprost” and “Newsweek Polska”. The research covers press materials appearing from 2004 to 2015, mainly in the pre-election period and refers to the women who succeeded in entering political life such as Joanna Kluzik-Rostowska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Angela Merkel, Hillary Clinton and Sarah Palin. On the basis of the analyzed press material it can be concluded that the political involvement and participation of women has been increasing in recent years. There has also been a significant amount of change regarding women achieving senior leadership positions.

Keywords: woman, policy, women in politics, the image of women, “Polityka”, “Wprost”, “Newsweek Polska”

Published: 30 December 2016

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.06

Cite this article as: CNISK, 2016, vol. 1 (1), 101-122/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Zajko-Czochańska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego