Obraz rosyjskich kobiet w życiu publicznym i politycznym na tle ogólnorosyjskich sondaży przeprowadzonych przez Levadę i VCIOM w latach 2005–2016

Abstrakt:
Zasada równości kobiet i mężczyzn pojawiła się w radzieckiej materii konstytucyjnej jeszcze przed drugą wojną światową. Po raz pierwszy formalnie została ona zwerbalizowana w Konstytucji sowieckiej z 1936 r. Obecna Konstytucja FR z 1993 r. gwarantuje mężczyznom i kobietom równe prawa i wolności oraz równe możliwości ich realizacji. Mimo gwarancji konstytucyjnych równości praw i szans, Rosjanki wciąż uważają się za pokrzywdzone, jeżeli chodzi o możliwość korzystania z tego uprawnienia w życiu politycznym. Badania Levady z 2016 r. pokazują, że 77% Rosjan uważało, że kobiety powinny być obecne w polityce, a 34% widziałoby w ciągu najbliższych 10–15 lat kobietę pełniącą urząd prezydenta. Natomiast sondaż VCIOM pokazał, że od 2006 r. do 2015 r. wzrósł do 74% odsetek Rosjan, którzy uważają, że kobiety mają równe prawa z mężczyznami.

Słowa kluczowe: Ogólnorosyjskie sondaże, sowiecka Konstytucja z 1936 r., Konstytucja FR z 1993 r., równość między kobietami i mężczyznami, udział kobiet w polityce

Opublikowany: 30 grudnia 2016 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.07

Sposób cytowania: CNISK, 2016, nr 1 (1), 123-137/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Beata Goworko-Składanek (Uniwersytet w Białymstoku)
Russian Women in Public and Political Life in All-Russian Surveys Conducted by the Levada and VCIOM in 2005–2016

Abstract:
The principle of equality between women and men appeared in the Soviet constitutional matter before World War II. For the first time it was formally verbalized in the Soviet Constitution of 1936. The current FR Constitution of 1993 guarantees men and women equal rights and freedoms, equal opportunities for their implementation. Despite constitutional guarantees of equal rights and opportunities, Russian women are still dissatisfied, when it comes to the ability to use that power in political life. The Levada survey of 2016 shows that 77% of Russians think that women should be present in politics, and 34% would see a woman as a president over the next 10–15 years. VCIOM poll showed that from 2006 to 2015 the percentage of Russians who believe that women have equal rights with men increased to 74%.

Keywords: All-Russian surveys, the Soviet Constitution of 1936, FR Constitution of 1993, equality between women and men, women's political participation

Published: 30 December 2016

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.07

Cite this article as: CNISK, 2016, vol. 1 (1), 123-137/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Beata Goworko-Składanek (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego