Luki identyfikacji etnicznej w spisach powszechnych państw Grupy Wyszehradzkiej: kobiety vs mężczyźni

Abstrakt:
Artykuł prezentuje wyniki spisów powszechnych przeprowadzonych w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech (Grupa V4) w 2011 roku. Państwa Grupy Wyszehradzkiej były zawsze częścią tej samej cywilizacji, opartej o wspólne wartości materialne i intelektualne oraz wspólne korzenie w różnych tradycjach wyznaniowych, które wyrażają wolę utrzymania i wzmacniania utrwalonych powiązań. Narodowe spisy powszechne ludności i mieszkań w krajach V4 w roku 2011 były pierwszymi po akcesji tych państw do Unii Europejskiej. Spisy powszechne są ważnym momentem w życiu każdego narodu, w którym to państwo pyta swych obywateli, między innymi, o identyfikację etniczną. W poniższym tekście autor poddaje analizie zjawisko luki identyfikacji etnicznej, ujawniające się w trakcie spisów: fenomen obejmujący 4,95 mln obywateli Grupy Wyszehradzkiej, którzy zrezygnowali z możliwości ujawnienia swej tożsamości narodowej. Pytania o przynależność etniczną, w tym podwójną tożsamość narodowościową były w trakcie spisu – w szczególności w Czechach – nieobligatoryjnymi, udzielenie odpowiedzi na pytanie o etniczność uzależnione było od woli respondentów i respondentek.

Słowa kluczowe: identyfikacja etniczna, spisy powszechne 2011, mniejszości narodowe, Grupa Wyszehradzka

Opublikowany: 30 grudnia 2016 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.08

Sposób cytowania: CNISK, 2016, nr 1 (1), 138-152/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Marcin Siedlecki (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
The Ethnic Identification Gaps in the National Censuses of the Visegrad Group Countries: Women vs. Men

Abstract:
The article presents the results of the 2011 National Censuses in Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary (V4). These countries have always been part of a single civilization sharing cultural and intellectual values and common roots in diverse religious traditions, which they wish to preserve and further strengthen. The 2011 Censuses of Population and Housing were the first researches performed since V4`s accession to the European Union. Censuses constitute important moments in the life of a nation, as this is when the State asks its citizens – among other questions – “What’s your nationality”? In this study the author examines the phenomenon of the ethnic gap identification: 4,95 million citizens of the Visegrad Group who chose not to respond the questions relating to national and ethnic identity. Ethnicity, including dual ethnicity, was recorded – especially in the Czech Republic – as freely declared by the respondent’s wishes and on a voluntary basis, so a respondent could also refuse to report his or her ethnicity.

Keywords: ethnic identification, 2011 censuses, ethnic minority, the Visegrad Group

Published: 30 December 2016

DOI: 10.15290/cnisk.2016.01.01.08

Cite this article as: CNISK, 2016, vol. 1 (1), 138-152/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Marcin Siedlecki (University of Finance and Management)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego