Obchody Międzynarodowego Roku Kobiet 1975 na Białostocczyźnie (na tle głównych kierunków działalności Ligi Kobiet w kraju i regionie)

Abstrakt:
Pierwsze koła Ligi Kobiet (LK) na Białostocczyźnie funkcjonowały już od sierpnia 1945 r., oficjalne powołanie organizacji nastąpiło jednak w marcu 1946 r. Działalność prowadzona na obszarze województwa nie różniła się od tej realizowanej w skali kraju, skupiając się przede wszystkim na aktywności organizacyjnej, opiekuńczej, higieniczno-sanitarnej i kulturalno-oświatowej. Od drugiej połowy lat pięćdziesiątych, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego LK, działania Ligi koncentrowały się na propagowaniu modernizacji gospodarstw domowych oraz udzielaniu porad dla kobiet w zakresie prawnym i rodzinnym. Pewne zmiany w funkcjonowaniu LK przyniósł rok 1975, ustanowiony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Kobiet, a jego szczególne znaczenie podkreślone zostało przez obchody 30. rocznicy powstania Ligi. Organizacja rozszerzyła cele i kierunki działań na obszary dotychczas mniej eksponowane, np. upowszechnianie osiągnięć Polski socjalistycznej w zakresie umacniania pozycji i praw kobiet ukazywanych na tle dorobku innych państw bloku socjalistycznego. Przy okazji obchodów Międzynarodowego Roku Kobiet na Białostocczyźnie podkreślano ich wkład w rozwój województwa, a wśród ówczesnych celów wymieniano podjęcie działań popularyzujących rolę kobiet w wyzwoleniu Białostocczyzny spod okupacji niemieckiej.

Słowa kluczowe: Liga Kobiet, działalność propagandowa, ruchy kobiece w PRL, PZPR, Międzynarodowy Rok Kobiet 1975

Opublikowany: 30 czerwca 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.01

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 2 (1), 9-27/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Małgorzata Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
The Celebration of 1975 International Women’s Day in the Bialostocki District (Within the Context of the Main Activities of the League of Women in the Country and Region)

Abstract:
The League of Women in the Bialostocki District made its first appearance in 1945, yet the organization was formally recognized in March 1946. The activities of the League conducted in the Podlaskie Voivodeship did not differ from those performed in the rest of the country and focused mainly on organizational, sanitation and hygiene, caring as well as cultural and educational practices. Since the second half of the 1950s, according to the guidelines of the board of the League of Women, the activities of the organization aimed at modernization of households and providing women with legal and family support. Some changes in the practices of the organization occurred in 1975 which was proclaimed the International Women’s Year by the United Nations. Its exceptional significance was emphasized during the celebration of the 30th anniversary of the League. The organization expanded its services to the areas which had been less promoted before such as: popularizing the achievements of Communist Poland in strengthening the rights and position of women in comparison to the situation in other countries of the Soviet Bloc. Women’s contribution to the development of the Podlaskie Voivodeship was strongly emphasized on the occasion of celebrating the International Women’s Year in the Bialostocki District, and the contemporary goals of the League included popularizing the role of women in the liberation of Bialystok from German occupation.

Keywords: The Women’s League, propaganda activities, women’s movements in the PR of Poland, PZPR, international year of women 1975

Published: 30 June 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.01

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 1 (1), 9-27/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Małgorzata Dajnowicz (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego