Wielkopolskie działaczki w ruchu narodowo-demokratycznym na terenie Poznańskiego na przełomie XIX i XX wieku. Szkic do działalności politycznej kobiet

Abstrakt:
W trudnej rzeczywistości ustawowych zakazów i sankcji karnych Polki, kierując się poczuciem narodowego obowiązku, podejmowały ryzykowną działalność społeczną, charytatywną i polityczną. Działania te, patrząc z perspektywy historycznej, miały duży wpływ na budzenie świadomości narodowej, a ostatecznie na zwycięski zryw niepodległościowy.

Słowa kluczowe: Narodowa Demokracja, partie polityczne, kobieta, Roman Dmowski, Stanisława Niegolewska, Zofia Sokolnicka, Helena Rzepecka, zabór pruski

Opublikowany: 30 czerwca 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.03

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 2 (1), 48-72/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Grażyna Wyder (Uniwersytet Zielonogórski)
Wielkopolska Activists in the National Democratic Movement in Poznan at the Turn of the 19th and 20th Centuries. The Sketch of Political Activities of Women

Abstract:
In the harsh realities of prohibitions and penalties in Poland in the late 19th century XIX, Polish women, guided by a sense of national duty, undertook numerous risky social, charitable and political actions. From a historical point of view, those actions facilitated raising awareness of national identity and contributed to the victorious independence movement.

Keywords: National Democracy, political parties, woman, Roman Dmowski, Stanisława Niegolewska, Zofia Sokolnicka, Helena Rzepecka, Prussian annexation

Published: 30 June 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.03

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 1 (1), 48-72/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Grażyna Wyder (University of Zielona Góra)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego