Kobiety a działalność Czerwonego Krzyża na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w latach 1914–1916 na podstawie wspomnień lekarza Czerwonego Krzyża oraz Laury de Turczynowicz

Abstrakt:
Na podstawie wspomnień lekarza Czerwonego Krzyża i Laury de Turczynowicz w artykule opisano przeżycia kobiet z okresu I wojny światowej. Przedstawiono okoliczności w jakich kobiety dowiedziały się o wybuchu wojny i jak zareagowały na tę wiadomość. Zarysowane zostały wojenne trudności oraz omówiono wspomnienia, które pozostały z tego okresu. W artykule podano przykłady dezorganizacji funkcjonowania Czerwonego Krzyża na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim. Wyjaśniono także rodzaj prac wykonywanych przez kobiety w organizacjach sanitarnych. Omówiono też przywileje wynikające z przynależności do Czerwonego Krzyża oraz jego wpływ na pozycję społeczną kobiet.

Słowa kluczowe: zadania kobiet w czasie wojny, Czerwony Krzyż, I wojna światowa, Laura de Turczynowicz, dr Stefan [Bogusławski]

Opublikowany: 30 czerwca 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.04

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 2 (1), 73-91/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Agnieszka Drozdowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Women and Activities of the Red Cross in the Polish Territories Under Russian Occupation in the Years 1914–1916 Based on the Memories of a Red Cross Doctor and Laura de Turczynowicz

Abstract:
The following article contains descriptions of the experiences of women during the First World War, based on the memoirs of a Red Cross doctor and Laura de Turczynowicz. The article depicts the circumstances in which women learned about and reacted to the outbreak of the war. It outlines the difficulties brought about by the war and presents some examples of the disorganization of the Red Cross in the Polish territories under Russian rule. The author of the article discusses the duties of women in health organizations as well as the advantages of being a member of the Red Cross which determined women’s social position.

Keywords: the role of women in time of war, the Red Cross, the First World War, Laura de Turczynowicz, doctor Stefan [Boguslawski]

Published: 30 June 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.04

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 1 (1), 73-91/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Agnieszka Drozdowska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego