Udział kobiet żołnierzy w misjach poza granicami kraju w Iraku i Afganistanie

Abstrakt:
Artykuł został poświęcony problematyce udziału personelu żeńskiego w misjach poza granicami kraju w Polskich Kontyngentach Wojskowych w Iraku i Afganistanie. W pierwszej części przedstawiono dane ilościowe dotyczące ogólnego zaangażowania kobiet żołnierzy w poszczególnych misjach, z uwzględnieniem zajmowanych stanowisk oraz pełnionych funkcji dowódczych. Część drugą poświęcono wybranym kwestiom jakościowym związanym z militarną partycypacją kobiet w strukturach kontyngentów wojskowych. Następnie wyszczególniono zidentyfikowane na podstawie badań czynniki ograniczające wykonywanie przez kobiety zadań w ramach prowadzonych misji. W końcowej części sformułowano ogólne wnioski dotyczące poruszanej tematyki.

Słowa kluczowe: kobiety w wojsku, służba wojskowa kobiet, kobiety na misjach

Opublikowany: 30 czerwca 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.05

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 2 (1), 92-107/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Barbara Drapikowska (Akademia Sztuki Wojennej)
The Participation of Women Soldiers in Combat Missions in Iraq and Afghanistan

Abstract:
The following article covers the problem of women’s services in the Polish Military Contingents (PMC) in Iraq and Afghanistan. The first part of the article contains a set of quantitative data about women’s military participation with special regard to their roles in the Army. The second part is dedicated to selected aspects of women’s services in military contingents. The third one discusses the main factors affecting the participation of women in the military, and the final part of the article establishes the main conclusions of this work.

Keywords: women in the Army, women’s military services, women on combat missions

Published: 30 June 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.05

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 1 (1), 92-107/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Barbara Drapikowska (The Academy of War Art)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego