Służba kobiet w siłach zbrojnych

Abstrakt:
Służba kobiet w siłach zbrojnych różnych państw wymaga poświęcenia i przezwyciężenia trudności takich jak stereotypowy sposób myślenia czy możliwość awansowania. Przeciwnicy służby kobiet w armii podnosili kwestie różnic między kobietami i mężczyznami w procesie selekcyjnym, np. niższe wymagania fizyczne.

Obecnie kobiety pełnią obowiązki medyków, psychologów lub pracują w innych zawodach, w zależności od państwa. Coraz częściej także stanowiska zarezerwowane wcześniej dla mężczyzn, np. mechanik, obejmują też kobiety.

Kobiety w siłach zbrojnych łączą wspólne wartości, chęć przeżycia przygody i realizacja ich pasji.

Słowa kluczowe: siły zbrojne, służba wojskowa, kobiety

Opublikowany: 30 czerwca 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.06

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 2 (1), 108-124/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Karolina Kuśmirek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
The Service of Women in the Armed Forces

Abstract:
The service of women in the armed forces of different countries requires dedication and overcoming obstacles resulting from stereotypical ways of thinking which often limit women’s access to the highest posts in the Army. Opponents of women’s presence in the military rely on the lower female standards in physical performance in recruitment and selection processes. Today, the number of jobs open to women in the armed forces depends on the country. Although women in the Army usually serve as doctors and psychologists, more and more of them are moving into once male-dominated jobs. Women in the armed forces share common values and beliefs – a sense of adventure and a desire to follow their passions.

Keywords: the armed forces, military services, women

Published: 30 June 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.06

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 1 (1), 108-124/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Karolina Kuśmirek (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego