Muzułmanki z Instagrama – modowe trendy kulturowe współczesnych kobiet z kręgu kultury arabsko-muzułmańskiej

Abstrakt:
Stosunek do praw kobiet w islamie jest nierozerwalnie związany z koncepcją rodziny i społeczeństwa jako całości. Prawo wywodzi się wprost z religii i podporządkowane jest celom szariatu. Istotne są różnice w podejściu do kwestii praw kobiet w islamie i powstałych na Zachodzie międzynarodowych aktów prawnych regulujących kwestie praw człowieka. Podstawowa różnica polega na tym, że szariat nie gwarantuje automatycznie równości płci, ochrony praw kobiet i walki z dyskryminacją.

Koncepcja równości w islamie ma swoją religijną specyfikę. W kulturze muzułmańskiej sfery prawa i religii są nierozdzielne i uzgodnione w taki sposób, że nie sposób naruszyć zapisów prawa boskiego, nie naruszając jednocześnie prawa stanowionego.

Różnice w dostępie do równych praw dla kobiet muzułmańskich wynikają ze specyfiki lokalnych kultur i tradycji religijnych. Większość krajów muzułmańskich stosuje dzisiaj wobec kobiet normy szariatu w mniej lub bardziej ograniczonym zakresie, który różni się w zależności od obszaru.

Słowa kluczowe: Arabki, muzułmanki, moda, portale społecznościowe, blogi

Opublikowany: 30 czerwca 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.08

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 2 (1), 147-172/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Magdalena El Ghamari (Uniwersytet w Białymstoku)
Muslim Women from Instagram – Fashion Trends in Contemporary Arab – Muslim Cultures

Abstract:
The contemporary situation of Muslim women is different in different parts of the Islamic world – it cannot be clearly defined as good or bad. It is not only the result of the division of societies into rich and poor, because in the rich countries of the Gulf, women enjoy less freedom than in many poor villages in Syria. The position of Muslim women in the world raises a lot of controversy as a result of cultural prejudices or ignorance.

General trends in the fashion world do not omit men and women in Muslim countries. Like other young people all over the world they are directly exposed to changing trends, including those known as "Western wear".

It can be said that the modern activities of Muslim women that fit their – interests give them a new type of professional experience and consequently lead to their economic independence. These activities and interests don’t conflict with traditional roles a Muslim woman plays in the family. Online shopping, for example, can be done without leaving the office or while keeping an eye on the house and children.

Keywords: Arab women, Muslim women, fashion, social network, blogs

Published: 30 June 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.01.02.08

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 1 (1), 147-172/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Magdalena El Ghamari (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego