Życie kobiet w wielkoprzemysłowej Łodzi w latach 1908–1914 – wybrane aspekty, ss. 199

Abstrakt:
Autoreferat prezentuje główne założenia rozprawy doktorskiej. Pokazuje przyczyny podjęcia tego tematu badawczego przez Autorkę. Zarysowuje stan badań historii kobiet oraz omawia źródła, jakie zostały wykorzystane w pracy: prasa codzienna z Łodzi z okresu 1908–1914: „Kurier Łódzki”, „Nowy Kurier Łódzki”, „Gazeta Łódzka”, „Nowa Gazeta Łódzka”, „Rozwój”, „Lodzer Zeitung” i „Neue Lodzer Zeitung”, a także prasa feministyczna: „Nowe Słowo” i „Ster”, ponadto materiały archiwalne z Archiwum Państwowego w Łodzi (Akta Łódzkiej Dyrekcji Szkolnej, Kancelarii Prezydialnej, a także Policmajstra miasta Łodzi i Akta miasta Łodzi). Dzięki bogatej bazie źródłowej powstała praca doktorska złożona z trzech rozdziałów, krótko omówionych w autoreferacie. Autorka przedstawiła też ogólne rozważania nad historią kobiet oraz najważniejsze wnioski odnoszące się do ich życia w Łodzi zawarte w dysertacji.

Słowa kluczowe: historia kobiet, wielkoprzemysłowa Łódź, źródła, szanse, zagrożenia, życie kobiet na początku XX w., prasa, archiwum, praca doktorska

Opublikowany: 30 grudnia 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.11

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 3 (2), 173-181/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Sylwana Borszyńska (Uniwersytet Łódzki)
The Life of Women in Heavy Industry Łódź in 1908–1914 – Selected Issues, pp. 199

Abstract:
The following article is a doctoral dissertation abstract and depicts the main theses of the work. It discusses the reasons why the Author has decided to take up the research topic and evaluates the state of the scientific study on the history of women. The Author of the article comments on the information-rich sources used in the dissertation: daily newspapers issued in Łódź between 1908 and 1914 – “Kurier Łódzki”, “Nowy Kurier Łódzki”, “Gazeta Łódzka”, “Nowa Gazeta Łódzka”, “Rozwój”, “Lodzer Zeitung”, “Neue Lodzer Zeitung”, as well as the feminist press such as “Nowe Słowo” and “Ster”, and selected archival materials available in the State Archive in Łódź. The doctoral dissertation consists of three chapters which are briefly discussed in this article along with the Author’s general reflections on the history of women, and some important conclusions about their lives in Łódź of the early 20th century.

Keywords: the history of women, industrial Łódź, sources, chances, dangers, the life of women in the early 20th century, the press, the archives, PhD dissertation

Published: 30 December 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.11

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 3 (2), 173-181/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Sylwana Borszyńska (University of Lodz)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego