Wzorzec służącej propagowany na łamach katolickiego czasopisma „Przyjaciel Sług” na przełomie XIX i XX w.

Abstrakt:
Artykuł przygotowano opierając się na wydawanym od 1897 r. w Krakowie miesięczniku „Przyjaciel Sług”, który skierowany był do służby domowej. Przez swój katolicki charakter stał on na straży moralności adresatów, propagując jednocześnie wizerunek służącej jako osoby pracowitej, uległej i pobożnej. Ów model miał jednak charakter postulatywny, dlatego niemożliwe jest stwierdzenie, na ile znalazł on swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Był on jednak odpowiedzią środowisk katolickich na dostrzegany przez nie upadek moralny tej części społeczeństwa oraz próbą pomocy młodym dziewczętom w przystosowaniu się do często nowej dla nich rzeczywistości miejskiej. Służba domowa była również grupą zawodową, która pomimo swojej powszechności wielokrotnie była niedostrzegana przez jej ówczesnych chlebodawców. Czasopismo miało stanowić więc wsparcie dla czytelniczek w codziennej pracy i w konfliktach z „Państwem”.

Słowa kluczowe: czasopisma katolickie, Przyjaciel Sług, służba domowa, wzorzec osobowy służącej, prasa krakowska

Opublikowany: 30 grudnia 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.02

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 3 (2), 23-40/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Joanna Morawska (Uniwersytet Szczeciński)
The Model of a Housemaid Promoted in “Przyjaciel Slug” – a Catholic Magazine from the Turn of the 20th Century

Abstract:
The following article was prepared on the basis of information contained in “Przyjaciel Slug” (Servants’ Friend), a monthly magazine issued in Cracow since 1897. It was directed to housemaids and by its Catholic character, it aimed at upholding the recipient’s morality. It promoted a role model of a servant as a hard-working, compliant and devout person. However, the model had a rather wishful nature, so it is not possible to ascertain to what extent it was reflected in reality. Nonetheless, the content of the magazine was a response of Catholic backgrounds to the moral decline of that social group, and an attempt the help young girls to adapt to urban life, which was often new to them. Servants as a profession, were very common in the 19th and early 2oth century, yet quite often ignored by their employers. The magazine was supposed to support readers in everyday work as well as in their conflicts with “Mr. and Mrs.”

Keywords: Catholic magazines, housemaids, servants, role model, morality, Cracow magazines

Published: 30 December 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.02

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 3 (2), 23-40/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Joanna Morawska (University of Szczecin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego