Kobiety w ruchach społecznych Białorusi (1919–1991). Stan badań i perspektywy

Abstrakt:
W historiografii białoruskiej historia kobiet jako samodzielny kierunek w badaniach naukowych pojawiła się dopiero w połowie lat dziewięćdziesiątych XX stulecia. W tym czasie zaczynano organizować konferencje naukowe, ukazały się pierwsze publikacje poświęcone temu zagadnieniu. Historia kobiet nigdy jednak nie budziła dużego zainteresowania wśród naukowców. Badania wciąż mają charakter przyczynkarski, w przeszłości zaś służyły upowszechnianiu opinii o sukcesach partii komunistycznej w rozwiązaniu problemu równości płci. Afirmacja idei równouprawnienia kobiet eliminowała z publicznego dyskursu ten problem, a tym samym i temat badań. Spośród wydanych na Białorusi opracowań najwięcej dotyczy zainicjowanej w okresie międzywojennym przez struktury partii aktywizacji społecznej kobiet. Współcześni autorzy zwracają z kolei uwagę na ambiwalentny stosunek terenowych działaczy komunistycznych wobec problemu awansu społecznego kobiet, a także brak zainteresowania ze strony kobiet na wsi zmianą swojego tradycyjnego statusu.

Słowa kluczowe: historia kobiet, Białoruś, historiografia, ruch społeczny, wydziały kobiece, zjazdy delegatek

Opublikowany: 30 grudnia 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.03

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 3 (2), 41-57/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Lubou Kozik (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku)
Women in Belarusian Social Movements in 1919–1991. The Present State of Research and Perspectives

Abstract:
In Belarusian historiography, the history of women as an independent research direction appears only in the middle 1990-ies. Since that time, some scientific conferences have been held and some special editions dedicated to the history of women in Belarus. It should be noted that the researchers are not interested in the women’s history by itself – there are very few publications on it. The history of women’s participation in public life of the Byelorussian SSR can be divided into three periods: interwar, the Second World War and after the Second World War. The foundation of the women’s councils and the congresses of delegates and their activity in the interwar period are better described. The authors note that the Belarusian authorities expected that the activity of these institutions would lead to the changes in the social position of women increasing their role in public life. The women’s participation in other social organizations and social movements in the Byelorussian SSR are shallowly studied as well as their participation in the Belarusian collaborating organizations during the Second World War.

Keywords: women’s history, Belarus, historiography, social movement, women’s councils, congresses of delegates

Published: 30 December 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.03

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 3 (2), 41-57/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Lubou Kozik (Belarusian State University )


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego