Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet w Rosji w latach 1913–1991

Abstrakt:
Po raz pierwszy Dzień Kobiet był obchodzony w Petersburgu w 1913 r. Dopiero w 1921 r. na mocy decyzji II Komunistycznej Konferencji Kobiet postanowiono uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet w dniu 8 marca. Nowe święto zostało ustanowione na cześć udziału kobiet w demonstracji w Petersburgu w dniu 23 lutego (8 marca) 1917 r. Od 1922 r. 8 marca był obchodzony jako święto proletariackie, skupiające się wokół Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewickiej), związków zawodowych i haseł budowania nowego ładu społecznego. W dwudziestą rocznicę zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 8 marca został uznany dniem wolnym od pracy na mocy dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRS. Do czasu pierestrojki państwowym obchodom dnia 8 marca towarzyszyły hasła polityczne. Po upadku Związku Sowieckiego dzień 8 marca pozostał na liście dni świątecznych Federacji Rosyjskiej i zarazem dniem wolnym od pracy.

Słowa kluczowe: Międzynarodowy Dzień Kobiet, 8 marca, rewolucja lutowa, rewolucja październikowa, równouprawnienie, emancypacja

Opublikowany: 30 grudnia 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.04

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 3 (2), 58-73/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Beata Goworko-Składanek (Uniwersytet w Białymstoku)
The Celebration of International Women’s Day in Russia in 1913–1991

Abstract:
International Women’s Day was celebrated for the first time in St. Petersburg in 1913. It was only after the 2 nd Communist Women’s Conference’s decision in 1921 to proclaim March 8th International Women’s Day. The new holiday was established in honor of the women’s participation in a demonstration in St Petersburg on the 8th of March 1917. From 1922 it was celebrated as a proletarian feast, closely tied to the Russian Communist Party (Bolsheviks) and trade unions with their slogans on building a new social order. On the 20th anniversary of the end of the Great Patriotic War, the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR declared the 8th of March as work free day. By the time of perestroika, the state celebrations of International Women’s Day were accompanied by political propaganda. After the fall of the Soviet Union, the 8th of March remained on the list of official public holidays of the Russian Federation.

Keywords: International Women’s Day, March 8, February Revolution, October Revolution, equality, emancipation

Published: 30 December 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.04

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 3 (2), 58-73/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Beata Goworko-Składanek (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego