Koła Rodzin Milicyjnych – zadania i zakres działań (1969–1989)

Abstrakt:
Organizacja Rodzin Milicyjnych powstała w 1968 r. i działała aktywnie od 1969 do 1989 r. Jej członkowie ściśle współpracowali z Ligą Kobiet, która później przekształciła się w Ligę Kobiet Polskich. Przedstawiciele organizacji uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach Ligi oraz wpływali na jej program, biorąc udział w licznych inicjatywach i działaniach. Program działania Kół Rodzin Milicyjnych był dostosowany do sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju. W czasie kryzysu politycznego ich członkowie wspierali rząd i promowali ideologię komunistyczną z większą intensywnością niż kiedykolwiek wcześniej. Upadek komunizmu w Polsce przyniósł ze sobą kres działalności organizacji proreżimowych, w tym struktur organizacyjnych Rodzin Milicyjnych.

Słowa kluczowe: Koła Rodzin Milicyjnych, Liga Kobiet Polskich, organizacja prorządowa, działalność propagandowa, kryzys polityczny

Opublikowany: 30 grudnia 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.05

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 3 (2), 74-91/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie)
The Organization Of Militia Family – Goals and the Scope of Activities (1969–1989)

Abstract:
The Organisation of Militia Family was established in 1968 and operated actively from 1969 till 1989. The members of the organisation closely cooperated with the League of Women which later became the League of Polish Women. The representatives of the organisation attended the meetings and conferences of the League, and participated in its program taking part in numerous initiatives and activities. The program of Militia Families was adjusted to the political and economic situation in the country; therefore, during the political crisis their members supported the government and promoted the ideas of communism with more intensity than ever before. The fall of communism brought an end to pro-government organizations in Poland including the Organization of Militia Family.

Keywords: Militia Families, the League of Women, the League of Polish Women, pro–government organization, propaganda, political crisis

Published: 30 December 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.05

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 3 (2), 74-91/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk (Institute of National Remembrance)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego