Prezydentka Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė

Abstrakt:
Dalia Grybauskaitė została wybrana na prezydenta Litwy w 2009 r. Od tego czasu używa żeńskiej wersji rzeczownika „president’–prezidentė”. Chociaż prezydent na Litwie ma ograniczone prawa konstytucyjne, to jednak Grybauskaitė zdołała wykorzystać możliwości wzmocnienia swojej pozycji. Mimo że wywodzi się z partii komunistycznej, zawarła sojusz polityczny z litewskimi partiami prawicowymi. Jej priorytetem było zmniejszenie zależności Litwy od USA. Niemniej jednak rozwój sytuacji międzynarodowej po roku 2013 sprawił, że Grybauskaitė zmieniła swoje plany. Od tego czasu znana jest ze swoich wrogich wystąpień przeciwko Rosji. Podczas kampanii prezydenckiej w 2014 r. została oskarżona o agenturalne związki z KGB w okresie przed odrodzeniem niepodległości. Pomimo tych oskarżeń ponownie wygrała wybory.

Słowa kluczowe: Dalia Grybauskaitė, prezydentka, Litwa, polityka zagraniczna, życie polityczne, Rosja, język ojczysty

Opublikowany: 30 grudnia 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.06

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 3 (2), 92-119/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Krzysztof Buchowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Dalia Grybauskaitė, President of the Republic of Lithuania

Abstract:
Dalia Grybauskaitė was elected the president of Lithuania in 2009. Since then there has been used a female version of the noun ‘president’–prezidentė. The president in Lithuania has limited constitutional rights. However, Grybauskaitė managed to take advantage of the opportunities to strengthen her position. Even though she derives from the communist party, she made political alliance with the Lithuanian right-wing parties. Her priority was to reduce Lithuanian dependence on the USA. Nevertheless, the development of the international situation after 2013 made Grybauskaitė change her plans. Since then she has been renown for her hostile speeches against Russia. During her presidential campaign in 2014 Grybauskaitė was accused of being KGB agent in the past. Nonetheless, despite the accusations Grybauskaitė won the election again.

Keywords: Dalia Grybauskaitė, president, Lithuania, foreign policy, political life, Russia, mother tongue

Published: 30 December 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.06

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 3 (2), 92-119/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Krzysztof Buchowski (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego