Kobiety na rynku pracy – analiza uwarunkowań

Abstrakt:
Problematyka roli i miejsca kobiet w przestrzeni publicznej, czyli w społeczeństwie, na rynku pracy i w szeroko rozumianej polityce, jest tematem coraz częściej poruszanym przez wielu naukowców, dziennikarzy, obserwatorów i komentatorów życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Zachodzące we współczesnym świecie zmiany społeczne i gospodarcze stwarzają warunki, które sprzyjają zwiększeniu liczby kobiet na rynku pracy, współuczestniczeniu w procesie zarządzania, a także wzrostowi ich ambicji zawodowych. Mimo tego można wskazywać na wiele trudności i problemów związanych z ich pozycją i sytuacją. Biorąc pod uwagę strefę biznesu, wyraźnie widać niedoreprezentowanie kobiet, szczególnie na najbardziej eksponowanych stanowiskach. Naturalne zatem wydają się pytania o przyczyny takiej sytuacji. Rozważania w niniejszym tekście skoncentrowano na niezwykle – wydaje się – ważkich zagadnieniach związanych z problemami kobiet na rynku pracy. Celem jest zatem analiza wybranych uwarunkowań i determinantów mających wpływ na udział kobiet na rynku pracy.

Słowa kluczowe: kobiety, rynek pracy, determinanty

Opublikowany: 30 grudnia 2017 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.07

Sposób cytowania: CNISK, 2017, nr 3 (2), 120-139/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Women on the Labour Market – Analysis of the Conditions

Abstract:
The role and place of women in society, on the labour market or in politics is a subject which is increasingly recognized by many scientists, journalists, observers and commentators. A tide of social and economic changes in today’s world contribute to the increase in the number of women on the labour market and consequently enhance their participation in the management processes, as well as their professional ambitions. However, there are many difficulties and obstacles related to their situation and professional positions. Taking into consideration the business field, the women’s underrepresentation is clearly visible, particularly in the most prominent positions. The author of the article provides the most important considerations related to the situation, conditions and problems of women on the labour market. Therefore, the purpose of this text is to analyse selected conditions that influence the participation of women in the professional working life.

Keywords: women, labour market, conditions

Published: 30 December 2017

DOI: 10.15290/cnisk.2017.02.03.07

Cite this article as: CNISK, 2017, vol. 3 (2), 120-139/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Magdalena Musiał-Karg (Adam Mickiewicz University of Poznań)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego