Łomża i region na łamach prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego, ss. 426

Abstrakt:
Autoreferat prezentuje główne zagadnienia przedstawione w rozprawie doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Dajnowicz, prof. UwB. Ukazuje także przyczyny podjęcia tematu badawczego. Zasadniczy temat rozprawy, wielowątkowy obraz Łomży i regionu w latach 1918–1939, poprzedza szeroka analiza polskojęzycznej łomżyńskiej prasy okresu międzywojennego, która stanowiła główne źródło badań i analiz. Autorka rozprawy korzystała też z wielu opracowań dotyczących historii prasy i historii Łomży oraz materiałów archiwalnych (Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowe w Łomży). Autoreferat przedstawia wykorzystane w pracy źródła, jak również stosowane metody badawcze. Rozprawa doktorska zbudowana jest z siedmiu rozdziałów. Autoreferat prezentuje ich krótką charakterystykę oraz wnioski ogólne zawarte w rozprawie.

Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita, historia prasy, historia Łomży, prasa regionalna, praca doktorska

Opublikowany: 30 czerwca 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.10

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 4 (1), 193-198/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Maria Bauchrowicz-Tocka (Uniwersytet w Białymstoku)
Lomza and Its Surroundings in the Local Press During the Interwar Period, pp. 426

Abstract:
The following summary presents the fundamental issues introduced in the doctoral dissertation written under the supervision of Małgorzata Dajnowicz, Professor of the University of Białystok. It explains the reasons for undertaking the research topic. The main subject of the thesis, beign the multi-layered community of Łomża and the region in the years 1918 to 1939, is preceded by a broad analysis of the Polish-language press issued in Łomża during the interwar period. It was the main source of the research and analysis. The author of the dissertation reffered to numerous studies concerning the history of Łomża and the press as well as to various archival materials (the Central Archives of Modern Records in Warsaw, the State Archives in Łomża). The paper presents references as well as applied research methods. The dissertation consists of seven chapters. The following summary focuses on their brief characteristics and some general conclusions included in the dissertation.

Keywords: Second Polish Republic, press history, history of Łomża, regional press, PhD dissertation

Published: 30 June 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.10

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 4 (1), 193-198/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Maria Bauchrowicz-Tocka (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego