Zarys codzienności wojennej kobiet z guberni suwalskiej i obwodu białostockiego w latach 1914–1915

Abstrakt:
Życie codzienne podczas trwania wojny uległo diametralnej zmianie. Zmieniły się postawa ludności cywilnej i jej priorytety. Ciężkie i tragiczne doświadczenia wojenne nie uszlachetniły wszystkich ludzi, a wręcz przeciwnie. Wojna i perspektywa braku możliwości życia na godnym poziomie wielu ludziom otwierały furtkę do wyzwolenia niemoralnych zachowań. W artykule tym zaprezentowano cztery aspekty wojennej rzeczywistości: strach, aprowizację, szpiegostwo i demoralizację. Bazę źródłową pracy stanowi cykl reportaży Białystok w łunie światowej pożogi wojennej1, zawierający wspomnienia białostoczan spisane w 1934 r. w „Echu Białostockim”, oraz wspomnienia Laury de Turczynowicz When the Prussians Came to Poland. The Experiences of an American Woman during the German Invasion2 wydane w 1916 r.

1 Białystok w łunie światowej pożogi wojennej, „Echo Białostockie” 1934, nr 220–329.

2 L. de Turczynowicz, When the Prussians Came to Poland. The Experiences of an American Woman during the German Invasion, New York 1916 [online], [Dostęp: 06.01.2018]. Dostępny w World Wide Web: .

Słowa kluczowe: życie codzienne, I wojna światowa, kobiety, strach, aprowizacja, szpiegostwo, demoralizacja

Opublikowany: 30 czerwca 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.03

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 4 (1), 75-93/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Agnieszka Drozdowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Outline of Wartime Life of Women from the Suwalki Governorate and the Bialystok Province in the Years 1914–1915

Abstract:
The outbreak of the war brough many dramatic changes to everyday life and affected the attitude of the civil population and its priorities. Difficult and tragic war experiences did not ennoble all people, on the contrary. The war and the prospect of being unable to live on a decent level for many people opened the door to liberation of immoral behaviour. The article presents four aspects of the reality of the war: fear, food supply, espionage and demoralization. The primary source for the work was a series of reportages Białystok in the times of world-wide conflagration, containing the memories of Białystok residents in 1934 in “Echo Białostockie” (Echo of Białystok) and the memories of Laura de Turczynowicz When the Prussians Came to Poland. The Experiences of an American Woman during the German Invasion issued in 1916.

Keywords: daily life, World War I, women, fear, food suply, espionage, demoralization

Published: 30 June 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.03

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 4 (1), 75-93/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Agnieszka Drozdowska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego