Kobieta na łamach prasy ruchu ludowego (1918–1931)

Abstrakt:
W świetle publicystyki na łamach prasy ruchu ludowego proces dochodzenia kobiet do aktywnej roli w polityce i walce o swoje prawa prowadził poprzez oświatę oraz aktywność na różnych polach życia społecznego: w samorządach, organizacjach spółdzielczych, które niewątpliwie przyczyniały się do kształtowania i rozwoju cywilizacyjnego wsi. Publicystyka na łamach „Piasta”, „Gazety Kobiecej”, „Wyzwolenia” czy „Gazety Chłopskiej” oddziaływała wychowawczo na czytelników. Podtrzymywano wizerunek kobiety ciężko pracującej, kochającej matki, odpowiedzialnej za wychowanie dzieci. Propagowano pożądane wzorce dobrej gospodyni ogniska domowego, żony, katoliczki, a także kobiety złaknionej wiedzy. Autorzy publikujący na łamach prasy ludowej artykuły skierowane do kobiet nie omijali tematyki trudnej, związanej z przeciwnościami ich życia codziennego. Przyczyny zainteresowania kobietami były różne. Po pierwsze, decydowała o tym liczebność kobiet w warstwie chłopskiej, po drugie, kształtujące się wówczas w myśli politycznej ruchu ludowego koncepcje agraryzmu, po trzecie zaś obawy przed objęciem warstwy chłopskiej wpływami rozwijających się ruchów narodowego i socjalistycznego.

Słowa kluczowe: kobieta, prasa, ruch ludowy

Opublikowany: 30 czerwca 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.04

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 4 (1), 94-111/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Ewelina Podgajna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Woman in the Press of the People’s Movement (1918–1931)

Abstract:
In the press of the peopleʼs movement, the process of encouraging and empowering women to play a more active role in politics and fighting for their rights through education and women’s participation in various fields of social life: in self-governments and cooperative organizations which undoubtedly contributed to the development of rural areas. Publications such as “Piast” (Piast), “Gazeta Kobieca” (Women’s Journal), “Wyzwolenie” (Liberation) or “Gazeta Chłopska” (Peasant Gazette) aimed at educating readers while maintaining the popular image of a woman as a hard-working and loving mother and a good Catholic housewife responsible for education of children and open to knowledge herself. Journalists did not avoid difficult issues related to the adversities of everyday life. The reasons for the interest in women’s issues were diverse. Firstly, it was determined by the number of women in rural communities. Secondly, it resulted from the concepts of agrarianism shaped in the political thoughts of the people’s movement at that time. Finally, it stemmed from fears of rural communities becoming influenced by the developing national and socialist movements.

Keywords: women, press, the people’s movement

Published: 30 June 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.04

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 4 (1), 94-111/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Ewelina Podgajna (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego