Aktywność kobiet na tle mężczyzn w sferze zawodowej w Polsce wschodniej

Abstrakt:
W artykule dokonano oceny usytuowania kobiet w sferze zawodowej w odniesieniu do mężczyzn na podstawie następujących wskaźników: wykształcenie, aktywność zawodowa, zatrudnienie, bezrobocie, pracujący według sektorów ekonomicznych, wynagrodzenie, zwolnienia z pracy i przyjęcia do pracy, migracje zagraniczne oraz czynniki przedsiębiorczości. Przedmiotem analizy są wskaźniki z lat 2014–2015 z pięciu wschodnich województw (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) na tle Polski.

Słowa kluczowe: kobiety, mężczyźni, sfera zawodowa, wschodnie województwa

Opublikowany: 30 czerwca 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.05

kobieta, prasa, ruch ludowy

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 4 (1), 112-136/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Krystyna Leśniak-Moczuk (Uniwersytet Rzeszowski)
Women’s and Men’s Professional Activity in Eastern Poland

Abstract:
The purpose of the following article is to provide a summary and evaluation of women’s roles in the professional space as compared to men’s, taking into consideration such indicators as: education, occupational activity, employment and unemployment according to economic sectors, wages, dismissals from work, foreign migrations and entrepreneurial factors.

The following analysis focuses on data collected between 2014 and 2015 in five Eastern voivodships: Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmia and Mazury against the rest of the country.

Keywords: women, men, occupational sphere, Eastern voivodships

Published: 30 June 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.05

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 4 (1), 112-136/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Krystyna Leśniak-Moczuk (University of Rzeszów)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego