Społeczne i polityczne życie BSSR w czasopiśmie „Bielaruskaja Rabotnіtsa i Syalyanka” („Białoruska Robotnica i Chłopka”) 1924–1939

Abstrakt:
W tym artykule na przykładzie kobiecego czasopisma „Bielaruskaja Rabotnіtsa i Syalyanka” („Białoruska Robotnica i Chłopka”) badany jest proces odzwierciedlający społeczno-polityczne życie BSSR na łamach czasopism drukowanych. Korelacja chronologiczna między datą ustanowienia magazynu i pierwszego wydania publikacji w 1924 r. a końcową datą 1939 r. w międzynarodowym kontekście odpowiada początkowi II wojny światowej i zjednoczeniu Zachodniej Białorusi z BSSR. Przeanalizowano ponad 90 numerów z różnych lat adekwatnych tematycznie.

Analiza treści informacji magazynu „Białoruska Robotnica i Chłopka” wykazała, że w latach 1924–1939 redakcja magazynu zmieniała swoją koncepcję w podejściu do pokazywania życia społecznego i politycznego, jak również ukazywania roli kobiet, w zależności od sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej – od kolektywizacji i industrializacji, likwidacji analfabetyzmu i polityki represyjnej do retoryki wojskowej związanej ze wzmocnieniem nazistowskich Niemiec i faszystowskiego bloku w latach 1933–1939.

Słowa kluczowe: „Bielaruskaja Rabotnіtsa i Syalyanka”, życie społeczne i polityczne, BSSR, propaganda

Opublikowany: 30 czerwca 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.07

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 4 (1), 154-167/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Alesya Korsak (Połocki Uniwersytet Państwowy)
Social and Political Life in the BSSR as Presented in the “Byelorussian Worker and Peasant Woman” Magazine (Bielaruskaja Rabotnitsa i Syalyanka) 1924–1939

Abstract:
The following article examines the process of reflecting the socio-political life in the BSSR presented in periodicals on the example of the women’s magazine “Byelarusian Worker and Peasant Woman”. The publishing dates of the first and the last issue of the magazine – 1924 and 1939 - correspond to the outbreak of World War II and the reunification of Western Belarus with the BSSR. More than 90 issues of the magazine are analyzed in the article selected according to the topic-oriented content.

The analysis of the content of the “Byelarusian Worker and Peasant Woman” magazine showed that, in the period 1924–1939, the editorial board of the magazine changed its approach to depicting and commenting on public and political life, as well as shaping the role of women in both spheres, from collectivization and industrialization, elimination of illiteracy and repressive policies to the military rhetoric connected with the strengthening of the Nazi Germany and fascist blocks in the years 1933-1939.

Keywords: “Byelarusian Worker and Peasant Woman”, social and political life, BSSR, propaganda

Published: 30 June 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.07

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 4 (1), 154-167/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Alesya Korsak (Polotsk State University)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego