„Bielaruskaja Rabotnіtsa i Syalyanka” („Białoruska Robotnica i Chłopka”) i formowanie ideału kobiety sowieckiej w Białoruskiej Socjalistycznej Sowieckiej Republice (1924–1939)

Abstrakt:
W BSSR jednym ze środków formowania świadomości socjalistycznej u kobiet było czasopismo „Bielaruskaja Rabotnіtsa i Syalyanka” („Białoruska Robotnica i Chłopka”), które powstało w 1924 r. (od jesieni 1931 r. „Rabotnіtsa i Kalhasnica Bielarusi” [„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”]). Zadaniem redakcji pisma – Wydziału Kobiecego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii (bolszewików) Białorusi – było rozpowszechnienie wpływu partii komunistycznej na szerokie warstwy kobiet w środowisku robotniczym i chłopskim oraz podniesienie ich poziomu kulturalno-politycznego poprzez tłumaczenie im zadań stojących przed partią i władzą sowiecką.

Kształtowanie ideału kobiety sowieckiej na łamach czasopisma „Białoruska Robotnica i Chłopka”/„Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi” odbywało się głównie w ramach programu dotyczącego aktywności społecznej partii. Celem była zmiana statusu i roli kobiety w rodzinie oraz jej zaangażowanie w realizację zadań partii w dziedzinach politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej.

Słowa kluczowe: BSSR, propaganda, socjalizm, „Białoruska Robotnica i Chłopka”, „Robotnica i Kołchoźniczka Białorusi”, ideał kobiety sowieckiej

Opublikowany: 30 czerwca 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.08

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 4 (1), 168-180/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Lubou Kozik (Białoruski Uniwersytet Państwowy)
“Bielaruskaja Rabotnitsa i Syalyanka” (Byelorussian Worker and Peasant Woman) and the Formation of the Ideal of a Soviet Woman in the Byelorussian Soviet Socialist Republic (1924–1939)

Abstract:
In the BSSR, one of the means forming socialist awareness in women was the “Bielaruskaja Rabotnitsa i Syalyanka” magazine (Byelorussian Worker and Peasant Woman), which was established in 1924 (since the autumn of 1931 “Rabotnitsa and Kalhasnica Byelarusi”). The task of the editorial office – Womenʼs Department of the Central Committee of the Communist Party (bolsheviks) of Byelorussia – was to disseminate the influence of the communist party among broad masses of women in working and rural communities as well as to raise their cultural and political awareness by explaining the tasks of the Party and the Soviet authorities.

The shaping of the ideal of a Soviet woman in the “Bielaruskaja Rabotnitsa i Syalyanka” / “Rabotnitsa and Kalhasnica Byelarusi” magazine took place mainly as part of the social activity of the Party. The aim was to change the status and the role of women in the family and their involvement in the implementation of the Partyʼs ideas in the political, economic, social and cultural fields.

Keywords: BSSR, propaganda, socialism, “Byelorussian Worker and Peasant Woman”, “Worker and Kalhasnica of Belarus”, the ideal of a Soviet woman

Published: 30 June 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.04.08

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 4 (1), 168-180/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Lubou Kozik (Belarusian State University )


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego