Karolina Lanckorońska (1898–2002). W stu dwudziestą rocznicę urodzin

Abstrakt:
W sierpniu 2019 r. mija 120. rocznica urodzin niezwykłej kobiety. Urodziła się w Wiedniu, jej ojcem był Karol Lanckoroński, kolekcjoner, historyk sztuki, matką zaś Małgorzata Lichnovsky.

Karolina Lanckorońska była pod ogromnym wpływem swego ojca i zawsze czuła się Polką. Była historykiem sztuki i jako pierwsza kobieta w Polsce została docentem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Podczas II wojny światowej żołnierz AK, aresztowana przez hitlerowców, skazana na śmierć, więziona w obozie w Ravensbrück. Po wojnie zamieszkała w Rzymie. Poświęciła się pracy dla kultury i nauki polskiej. Była współzałożycielką Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. Otrzymała wiele odznaczeń polskich i zagranicznych oraz doktoraty honoris causa Uniwersytetów Jagiellońskiego i Wrocławskiego.

Była autorką wielu artykułów naukowych, wspomnień, redakcji i książki Wspomnienia wojenne. Odziedziczoną po ojcu bezcenną kolekcję dzieł sztuki przekazała na Zamek Królewski w Warszawie oraz na Wawel. Była niezwykłym człowiekiem, niedościgłym wzorem szlachetnej patriotki.

Słowa kluczowe: Karolina Lanckorońska, Komarno, Ravensbrück, Rzym, Wspomnienia wojenne, profesor, historyk sztuki, żołnierz, edytorka, Fundacja Lanckorońskich, ofiarodawczyni, dary, Zamek Królewski w Warszawie, Wawel

Opublikowany: 30 grudnia 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.01

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 5 (2), 9-23/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Teresa Chynczewska-Hennel (Uniwersytet w Białymstoku)
Karolina Lanckorońska (1898–2002). 120th Birth Anniversary

Abstract:
In August 2019, there is the 120th birth anniversary of an extraordinary woman. She was born in Vienna, her father was Karol Lanckoroński, collector, art historian, mother Małgorzata Lichnovsky.

Karolina Lanckorońska was under the influence of her father and she always felt Polish. She was an art historian and the first woman in Poland to become a lecturer (docent) at the Jan Kazimierz University in Lviv.

During World War II, being a Home Army soldier, she was arrested by the Nazis, sentenced to death and imprisoned in the Ravensbrück camp. After the war, she lived in Rome. She devoted herself to work for Polish culture and science. She was a co-founder of the Polish Historical Institute in Rome and the De Brzezie Lanckoronski Foundation. She received many Polish and foreign distinctions and the doctorate honoris causa of the Jagiellonian and Wroclaw Universities.

She is an author of many scientific articles, memoirs, editors and the book War Memories. She donated an invaluable collection of works of art inherited from her father to the Royal Castle in Warsaw and to the Wawel Castle. She was an extraordinary person, an unattainable role model of a noble patriot.

Keywords: Karolina Lanckorońska, Komarno, Ravensbrück, Rome, War memories, professor, art historian, soldier, editor, Lanckoronski Foundation, donor, gifts, Royal Castle in Warsaw, Wawel Castle

Published: 30 December 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.01

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 5 (2), 9-23/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Teresa Chynczewska-Hennel (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego