O roli kobiet w życiu publicznym XVII -wiecznej Rzeczypospolitej (w świetle korespondencji Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej)

Abstrakt:
Artykuł ma na celu przybliżenie publicznych aspektów działalności Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej (około 1600–1642), żony drugiego ordynata Tomasza Zamoyskiego (1594–1638), w czasach panowania Zygmunta III i Władysława IV. Niniejsze dociekania w zamierzeniu mają uzupełnić dotychczasowe nieliczne badania odnoszące się do aktywności politycznej przedstawicielek elity magnackiej pierwszej połowy XVII w. oraz odpowiedzieć na pytanie o aktualność stereotypu związanego z rzekomą obojętnością kobiet baroku na sprawy polityczne i zawężeniem ich perspektyw do życia prywatnego (rodzinnego, religijnego lub, co najwyżej, gospodarczo-administracyjnego).

Słowa kluczowe: Katarzyna z Ostrogskich Zamoyska, korespondencja, kobiety, działalność publiczna, XVII w.

Opublikowany: 30 grudnia 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.02

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 5 (2), 24-51/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Marta Kupczewska (Uniwersytet w Białymstoku)
On the role of Women in the Public Life of the 17th-Century Polish-Lithuanian Commonwealth (in the Light of Katarzyna Zamoyska Née Ostrogska’s Correspondence)

Abstract:
The article aims to bring closer the public activities of Katarzyna Zamoyska née Ostrogska (around 1600–1642), the wife of the second ordinate Tomasz Zamoyski (1594–1638), during the reign of Zygmunt III and Władysław IV. This inquiry intends to supplement the common research, currently limited to few studies concerning political activities of female representatives of the magnate elite of the first half of the 17th century and to answer the question regarding the current stereotypical view on the alleged indifference of Baroque women to political matters and narrowing their interests only to private life (i.e. family matters, religious observances or, at most, to magnates’ estate managerial and administrative activities).

Keywords: Katarzyna Zamoyska née Ostrogska, correspondence, women, public activities, 17th century

Published: 30 December 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.02

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 5 (2), 24-51/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Marta Kupczewska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego