Ciche bohaterki walki o niepodległość Senegalu

Abstrakt:
W Senegalu okres kolonizacji francuskiej pogłębił różnice między mężczyzną a kobietą, która musiała stawić czoła wielu formom dyskryminacji. W konsekwencji została całkowicie wyeliminowana z życia publicznego. Po odzyskaniu niepodległości jej sytuacja niewiele się zmieniła. Musiała dalej walczyć o lepsze prawa. Autorka niniejszego artykułu przedstawia działalność Senegalek w czasach kolonizacji francuskiej, jak i po odzyskaniu niepodległości, która miała poprawić ich sytuację w kraju oraz zwrócić uwagę na problemy, z którymi musiały się zmagać na co dzień.

Słowa kluczowe: niepodległość, Senegal, kobiety, kolonizacja francuska, walka o prawa

Opublikowany: 30 grudnia 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.03

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 5 (2), 52-64/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Edyta Sacharewicz (Uniwersytet w Białymstoku)




Quiet Heroines of the Fight for Independence in Senegal

Abstract:
In Senegal, the French colonization depended the inequality between man and woman facing many forms of discrimination. In consequence, she has been completely eliminated from public life. After regaining independence, her situation did not changed significantly. She had to continue fighting for better rights. The author of this article presents the activity of Senegalese women during the French colonization and after regaining independence, which was to improve their situation in the country, and also to points out to the problems that they had to overcome everyday.

Keywords: independence, Senegal, women, French colonization, fight for rights

Published: 30 December 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.03

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 5 (2), 52-64/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Edyta Sacharewicz (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego