Portret Bibianny Moraczewskiej – literatki nieznanej1

Abstrakt:
Artykuł jest próbą literaturoznawczego spojrzenia na twórczość literacką Bibianny Moraczewskiej, działaczki politycznej i społecznej, która także próbowała swoich sił na polu artystycznym. Jej utwory to bardziej próby, opowiastki o tematyce patriotyczno-religijnej z wątkiem miłosnym, przynależące do grupy tekstów popularnych adresowanych do wszystkich zainteresowanych problematyką kobiecą i losami ojczyzny. Ich nieskomplikowane schematy kompozycyjne (fabularne) nie wymagały bowiem wnikliwych zabiegów interpretacyjnych odsłaniających ukryte sensy. Autorka znała prawdę i chciała ją przekazać czytelnikowi, zamierzała się nią podzielić. Pokazywała bohaterów narodowych i silne, samodzielne i zaradne kobiety.

1 Niniejszy artykuł kontynuuje autorski projekt „kobiecego «bycia-w-świecie»”. Powstałe już prace to m.in.: B. Walęciuk-Dejneka, Nowa „ja”. Autorskie stwarzanie siebie na podstawie „Pamiętników” Zofii Tołstojowej (wybór) [w:] Tożsamość kobiet: silne indywidualności w sztuce, literaturze i religii, red. J. Posłuszna, B. Walęciuk-Dejneka, Kraków 2014, s. 49–56; Eadem, Kobieca koncepcja „bycia-w-świecie”: „ja” w rodzinie. Z „Pamiętników” Zofii Tołstojowej, „Prace Literaturoznawcze” 2015, nr 3, s. 197–208; Eadem, Kobiece doświadczanie drogi: „ja” w podróży. Rozważania na podstawie „Wspomnień” Anny Dostojewskiej, „Prace Literaturoznawcze” 2016, nr 4, s. 99–113; Eadem, W cieniu. Zofii Tołstojowej (1844–1919) i Anny Dostojewskiej (1846–1918) skrywane pisarstwo, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej” [online] 2016, t. XVI, s. 111–121, [Dostęp: 28.12.2017]. Dostępny w World Wide Web: . Zob. także Eadem, Samodzielna, odważna, nowoczesna: historia Marii Morzyckiej-Obuchowskiej w świetle wybranych fragmentów jej „Pamiętników”, „Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych” [online] 2017, nr 2 (3), s. 9–22, [Dostęp: 28.12.2017]. Dostępny w World Wide Web: . Heideggerowska koncepcja „bycia-w-świecie”, głęboko zakorzeniona w refleksji humanistycznej, traktowana jest tu jako metaforyczna, nie zaś jako koncepcja badawcza oparta na fundamentalnej teorii filozofa, konstytuująca nierozerwalną jedność bycia i świata w różnorodnych aspektach.

Słowa kluczowe: dziennik, kobieta, literatura polska, XIX/XX wiek, Bibianna Moraczewska, powieści

Opublikowany: 30 grudnia 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.04

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 5 (2), 65-78/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Beata Walęciuk-Dejneka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Bibianna Moraczewska’s Portrait – an Unknown Writer

Abstract:
The article attempts to take a literary view on works of Bibianna Moraczewska, a political and social activist who was also active in the field of art. Her works are patriotic and religious with a love theme and belong to a collection of popular texts dedicated to anybody interested in women’s issues and the fate of the motherland. The uncomplicated compositional patterns of these works did not require in-depth interpretive measures, revealing hidden meanings. The author knew the truth and wanted to pass it on to the reader. She showed national heroes and strong, independent and resourceful women.

Keywords: diary, woman, Polish literature, 19th/20th century, Bibianna Moraczewska, novels

Published: 30 December 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.04

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 5 (2), 65-78/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Beata Walęciuk-Dejneka (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego