Pozycja kobiety w życiu społecznym w świetle myśli politycznej Stronnictwa Narodowego

Abstrakt:
W okresie międzywojennym publicyści Narodowej Demokracji zaprezentowali własne stanowisko wobec postulatów kształtującego się wówczas ruchu feministycznego. Pozycję kobiety w życiu społecznym pojmowano zgodnie z wytycznymi Kościoła katolickiego. Publicyści endeccy akceptowali istniejące stereotypy określające wzorce kobiecości i męskości. Opowiadano się za tradycyjną rolą kobiety w życiu społecznym. Zdaniem publicystów endeckich odrzucenie tradycyjnego modelu mogło destrukcyjnie wpłynąć na całą wspólnotę narodową. Szczególnie negatywnie postrzegano kobiety, które odbiegały od tradycyjnego wizerunku i poświęcały się karierze zawodowej kosztem życia rodzinnego. W dyskursie publicznym dotyczącym kwestii kobiecej Narodowa Demokracja zajmowała stanowisko konserwatywne. Tożsame stanowisko zajmują przedstawiciele współczesnej myśli narodowej i nacjonalistycznej w Polsce.

Słowa kluczowe: kobiety, myśl polityczna, Stronnictwo Narodowe, okres międzywojenny, nacjonalizm, życie społeczne, pozycja kobiet

Opublikowany: 30 grudnia 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.05

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 5 (2), 79-98/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Aneta Dawidowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
The position of women in social life in the light of the National Party’s political thought1

Abstract:
In the interwar period, National Democracy (ND) journalists presented their own views regarding the postulates of the emerging feminist movement of that time. Women’s position in social life was perceived in terms of the Catholic Church’s teaching. ND journalists followed the existing stereotypes regarding femininity and masculinity patterns. They advocated the traditional role of women in the social domain. According to ND journalists, the rejection of this traditional model could have had a destructive impact on the entire national community. Therefore, women striving to get away from the traditional image, willing to devote themselves to a professional career at the cost of their family life, were perceived in a particularly negative way. In the public discourse on femininity, National Democracy took the conservative standpoint, which is also shared by representatives of modern national and nationalistic thought in Poland.

1 The publication was financed from the National Science Centre resources granted under Decision No. DEC-2013/09/B/HS5/00016. Tekst został opracowany w ramach projektu badawczego „Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego (1928–1939)” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/00016.

Keywords: women, political thought, National Party, interwar period, nationalism, social life, women’s position

Published: 30 December 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.05

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 5 (2), 79-98/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Aneta Dawidowicz (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego