Wizerunek Sowieckiej kobiety-polityka w Białoruskim czasopiśmie „Rabotnitsa i Syalyanka” [„Robotnica i chłopka”] (1946–1991)

Abstrakt:
Rozwiązanie problemu płci w ZSRR opierało się na marksistowsko-leninowskiej interpretacji idei równości kobiet i mężczyzn. Działania mające na celu zaangażowanie kobiet w życie polityczne realizowane były jednocześnie z zadaniami gospodarczymi i społecznymi. W drugiej połowie lat 40. problem emancypacji kobiet w ZSRR został uznany za rozwiązany. Udział kobiet w polityce stał się zjawiskiem powszechnym. Państwo było zainteresowane udziałem kobiet z republik radzieckich w procesach politycznych, o czym świadczy sformowany w mediach wizerunek sowieckiej kobiety-polityka.

Analiza materiałów popularnego białoruskiego magazynu kobiecego „Robotnica i Chłopka” za lata 1946–1991 pozwala zrekonstruować wizerunek kobiety-polityka BSSR tak, jak go rozumieli ideolodzy i funkcjonariusze partyjni i państwowi. Powstały na łamach pisma wizerunek nie był neutralnym odzwierciedleniem zwykłych kobiet białoruskich, ale częścią ideologicznego zamówienia. Czasopismo, podobnie jak wszystkie media radzieckie, występowało najpierw jako środek propagandy partii komunistycznej. Pismo tworzyło idealne wizerunki kobiety-polityka, jakie przekazywało czytelniczkom.

Słowa kluczowe: sowiecka kobieta-polityk, obraz polityka, stereotypy płci, „Robotnica i Chłopka”, czasopismo, BSRR

Opublikowany: 30 grudnia 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.06

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 5 (2), 99-111/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Inna Vashkevich (Białoruski Uniwersytet Państwowy )
The image of a Soviet woman-politician in the Belarusian magazine “Rabotnitsa i Syalyanka” (1946–1991)

Abstract:
In the Soviet state the solving of the gender question was based on the Marxist-Leninist idea of men and women equality. The activities aimed to involve women in the political life were carried out together with the realization of the economic and social tasks. In the second half of the 1940s the problem of the emancipation of women in the USSR was recognized as resolved. The women participation in politics became the widespread phenomenon. The image of a woman-politician formed in mass media indicates that the soviet authorities were interested in the participation of women of all soviet republics in politics.

Analysis of the materials of the Belarusian popular women’s magazine „Rabotnitsa i Syalyanka” in 1946–1991 allows to reconstruct the image of the women-politician of the BSSR as it was seen by the communist party ideologists and state functionaries. The image created in the process of mediation was not a neutral reflection of real Belarusian women – it was a part of an ideological order. Like all the Soviet media the magazine was a part of the means of propaganda of the Communist party that’s why it created the ideal images of the woman-politician and translated them to the reader.

Keywords: Soviet woman-politician, image of a politician, gender stereotypes, „Rabotnitsa i Syalyanka”, magazine, BSSR

Published: 30 December 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.06

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 5 (2), 99-111/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Inna Vashkevich (Belarusian State University )


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego