Liga Kobiet w województwie białostockim – stan badań i postulaty badawcze1

Abstrakt:
Liga Kobiet była najbardziej masową organizacją kobiecą w Polsce Ludowej. Mimo przemian, jakie zachodziły w działalności organizacji, zawsze realizowała wytyczne władzy komunistycznej. Organizacja zrzeszająca nawet dwa miliony kobiet, nie została dotąd dostatecznie opracowana. Dużą uwagę w przyszłych badaniach naukowych należy poświęcić działalności Ligi Kobiet w terenie, tzn. na szczeblach wojewódzkich, powiatowych czy miejskich. Poniższy artykuł prezentuje stan badań na temat Ligi Kobiet województwa białostockiego w świetle innych województw oraz kierunki i postulaty badawcze przyszłych dociekań naukowych.

1 Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989), nr 2017/25/B/HS3/02015.

Słowa kluczowe: Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet, Liga Kobiet, Liga Kobiet Polskich, organizacja kobieca, województwo białostockie, Polska Ludowa

Opublikowany: 30 grudnia 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.07

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 5 (2), 112-127/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Agnieszka Drozdowska (Uniwersytet w Białymstoku)
League of Women in the Bialystok Voivodship – research status and research postulates

Abstract:
The League of Women was the most mass women’s organization in People’s Republic of Poland. Despite the changes that took place in the activities of the organization, it always implemented the guidelines of the communist authorities. The organization associating up to two million women was not sufficiently researched on yet. A lot of attention in future scientific research should be devoted to the activities of the League of Women in the field, i.e. at the voivodship, poviat or city level. The article presents the state of research on the League of Womenof the Bialystok voivodshipin the light of other voivodships, as well as the directions and research postulates of future scientific inquiries.

Keywords: Social-Civic League of Women, Leagueof Women, Polish Women’s League, women’s organization, Białystok Province, People’s Republic of Poland

Published: 30 December 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.07

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 5 (2), 112-127/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Agnieszka Drozdowska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego