Słownik Biograficzny Kobiet Kultury. Białystok i województwo podlaskie, cz. I, red. Małgorzata Dajnowicz, Marcin Siedlecki, Wiesław Wróbel, ss. 168, ISBN 978-83-946177-1-4 (całość), 978-83-946177-2-1 (cz. I)

Opublikowany: 30 grudnia 2018 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.08

Sposób cytowania: CNISK, 2018, nr 5 (2), 131-134/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Julita Sitniewska (Fundacja na Rzecz Inicjatyw Społecznych)
Słownik Biograficzny Kobiet Kultury. Białystok i województwo podlaskie, cz. I, (Biographical Dictionary of Women’s Culture. Bialystok and the Podlasie voivodship, part I), red. Małgorzata Dajnowicz, Marcin Siedlecki, Wiesław Wróbel, pp. 168, ISBN 978-83-946177-1-4, 978-83-946177-2-1 (vol. I)

Published: 30 December 2018

DOI: 10.15290/cnisk.2018.01.05.08

Cite this article as: CNISK, 2018, vol. 5 (2), 131-134/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Julita Sitniewska (Foundation for Social Initiatives )


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego