Role społeczne kobiet w świetle periodyku „Kobieta i Życie” na tle rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1970–1989, ss. 363

Abstrakt:
Rozprawa doktorska „Role społeczne kobiet w świetle periodyku «Kobieta i Życie» na tle rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1970–1989”, napisana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Dajnowicz, prof. UwB, podejmuje tematykę ról społecznych pełnionych przez kobiety w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Celem pracy jest ukazanie zmian w zakresie upowszechnianych wzorów osobowych Polek oraz zaprezentowanie zależności pomiędzy treścią materiałów publikowanych w „Kobiecie i Życiu” a ówczesną sytuacją gospodarczo-polityczną kraju. Główny materiał źródłowy stanowiły kolejne wydania „Kobiety i Życia” z lat 1970–1989. Teksty dotyczące ról społecznych analizowano w ośmiu kategoriach tematycznych: matka, żona, kobieta niezamężna, gospodyni domowa, pracownica, kobieta aktywna politycznie, kobieta w edukacji wyższej i nauce oraz feministka.

Słowa kluczowe: rozprawa doktorska, prasa kobieca, „Kobieta i Życie”, Polska Rzeczpospolita Ludowa, role społeczne kobiet, kobiety w przestrzeni prywatnej, kobiety w przestrzeni publicznej

Opublikowany: 30 czerwca 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.11

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 6 (1), 221-235/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Urszula Sokołowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Women’s social roles of in the light of the «Kobieta i Życie» journal against the background of the Polish People’s Republic’s reality in 1970–1989, pp. 363

Abstract:
The doctoral dissertation “Role społeczne kobiet w świetle periodyku «Kobieta i Życie» na tle rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1970–1989” [Women’s social roles of in the light of the «Kobieta i Życie» journal against the background of the Polish People’s Republic’s reality in 1970–1989], written under the supervision of dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, takes up the subject of the social roles performed by women in the period of the Polish People’s Republic. The aim of the work is to show changes in the propagated personal patterns of Polish women and to present the relationship between the content of materials published in “Kobieta i Życie” [Woman and Life] and the then economic and political situation of the country. The main source material were editions of “Kobieta i Życie” from 1970 to 1989. Texts on the social roles were analyzed in eight thematic categories: mother, wife, unmarried woman, housewife, employee, politically active woman, woman in higher education and science, and feminist.

Keywords: doctoral dissertation, women’s press, “Woman and Life”, Polish People’s Republic, social roles of women, women in the private space, women in the public space

Published: 30 June 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.11

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 6 (1), 221-235/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Urszula Sokołowska (Medical Universiti of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego