Udział kobiet w wyborach do Sejmu Ustawodawczego na łamach prasy lokalnej. Wybrane przykłady

Abstrakt:
Artykuł na podstawie publikacji prasowych prezentuje postawy kobiet wobec wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Jedną z ośmiu posłanek Sejmu Ustawodawczego była urodzona w Łomży Maria Moczydłowska. O mandat posłanki ubiegała się w okręgu częstochowskim. Postać Moczydłowskiej była pretekstem do zbadania i przedstawienia zaangażowania kobiet w wybory w oddalonych od centrum ośrodkach, takich jak Łomża i Częstochowa. Artykuł ukazuje także obecność tematyki wyborczej na łamach regionalnej prasy.

Słowa kluczowe: wybory do Sejmu Ustawodawczego, kobiety w II RP, posłanka Maria Moczydłowska, Łomża, Częstochowa

Opublikowany: 30 czerwca 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.03

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 6 (1), 54-72/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Maria Bauchrowicz-Tocka (Tygodnik „Kontakty”)
Women’s involvement in the elections to the Legislative Sejm in the regional press. Selected examples

Abstract:
Based on press publications, the article presents the women’s attitude towards the Legislative Sejm elections. Maria Moczydłowska, born in Łomża, was one of eight female members of the Legislative Sejm. She sought the mandate in the Częstochowa constituency. The example of Moczydłowska was the pretext to analyse and present how women were involved in the elections in such small centers as Łomża and Częstochowa, away from the capital. The article also covers the presence of the electoral topic in the regional press.

Keywords: the Legislative Sejm elections, women in the Second Polish Republic, Member of the Legislative Sejm Maria Moczydłowska, Łomża, Częstochowa

Published: 30 June 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.03

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 6 (1), 54-72/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Maria Bauchrowicz-Tocka (Weekly "Contacts" )


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego