Wzorzec parlamentarzystki w prasie dla kobiet w Polsce międzywojennej

Abstrakt:
Prasa dla kobiet w Polsce międzywojennej była reprezentowana przez periodyki o różnorodnym zasięgu temporalnym i przestrzennym, częstotliwości wydawania, profilu światopoglądowym, a także sposobie pozycjonowania na rynku czytelniczym. Pełniła funkcję perswazyjną, dając wzorzec wychowawczy przeznaczony dla odbiorczyń, które miały rozmaite preferencje polityczne, prezentując pełny przekrój ideowy społeczeństwa polskiego. W kobiecym imaginarium znajdowały się postaci niezwykłe, godne naśladowania, pretendujące do miana „herosów w spódnicy”. Celem artykułu jest ukazanie medialnych wizerunków kobiet aktywnych politycznie pod kątem ich obecności w Sejmie Ustawodawczym 1919–1922 oraz w regularnym parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej 1922–1939, ponadto w Sejmie Śląskim 1920–1939.

Słowa kluczowe: prasa dla kobiet, wzorzec, parlamentarzystki, wizerunek medialny

Opublikowany: 30 czerwca 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.04

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 6 (1), 73-104/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Ewa Maj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
The female parliamentary model in the women’s press of interwar Poland

Abstract:
The women’s press in interwar Poland was represented by periodicals of varied temporal and spatial coverage, frequency of publishing, outlook profile, as well as the method of positioning in the press market. It had a persuasive role, presenting an educational model intended for recipients of various political preferences, overviewing the full ideological cross-section of Polish society. In the female imaginarium, there were extraordinary figures, worth following, aspiring to be called “heroines in skirts”. The aim of the article was to present media images of politically active women in terms of their presence in the Legislative Sejm 1919–1922 and in the regular parliament of the Republic of Poland 1922–1939, and also in the Silesian Parliament of 1920–1939.

Keywords: women’s press, model, member of parliament, media image

Published: 30 June 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.04

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 6 (1), 73-104/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Ewa Maj (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego