Kobiety i wybory na łamach „Przyjaciółki” w latach 1956–1976

Abstrakt:
„Przyjaciółka” – tygodnik kierowany do kobiet wiejskich, gospodyń domowych, o niskim wykształceniu – była najbardziej poczytnym periodykiem w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu jedno z najpopularniejszych czasopism kobiecych tego okresu podejmowało zagadnienie wyborów oraz uczestnictwa i zainteresowania kobiet polityką. Analizie zostały poddane przekazy prasowe ukazujące się około dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi oraz do rad narodowych, a także około dwa tygodnie po ich zakończeniu, gdyż tematyka polityki podejmowana była głównie w okresie okołowyborczym. W badaniach obejmujących treści ukazujące się w latach 1956–1976 zastosowano metodę analizy zawartości prasy (według metodologii Walerego Pisarka), metodę jakościową oraz ilościową.

Słowa kluczowe: polityka, wybory, polityka w PRL, kobiety w polityce, „Przyjaciółka”

Opublikowany: 30 czerwca 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.06

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 6 (1), 138-150/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Justyna Zajko-Czochańska (Uniwersytet w Białymstoku)
Women and elections in the „Przyjaciółka” [Best Friend] magazine 1956–1976

Abstract:
„Przyjaciółka” – a weekly addressed to rural women, housewives with low education – was the most widely read periodical in the period of the Polish People’s Republic. The article aims to answer the question to what extent one of the most popular women’s magazines of that period took up the issue of elections and the participation and interest of women in politics. The analysis was subjected to press releases appearing about two months before the parliamentary and national councils elections, as well as about two weeks after them, as the subject of politics was addressed mainly in the electoral period. The research includes content published in the years 1956–1976 using the press content analysis method (according to the methodology of Walery Pisarek), the qualitative and quantitative methods.

Keywords: policy, elections, politics in the Polish People’s Republic, women in politics, „Przyjaciółka” [Best Friend]

Published: 30 June 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.06

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 6 (1), 138-150/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Justyna Zajko-Czochańska (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego