Obraz wyborów kontraktowych w Polsce na łamach prasy dla kobiet

Abstrakt:
4 czerwca 2019 r. minęła 30. rocznica wyborów kontraktowych w Polsce. Dla jednych stanowiła ona symbol zwycięstwa demokracji, dla innych była plebiscytem. Wybory będące konsekwencją porozumień przy Okrągłym Stole były z niepokojem oczekiwane zarówno przez stronę rządzącą, jak i solidarnościową opozycję. Celem badań było ukazanie obrazu wyborów kontraktowych w Polsce na łamach prasy dla kobiet. Cezura badawcza objęła okres od rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu (luty 1989 r.) do końca lipca 1989 r. W toku badań postawiono pytania badawcze: 1) czy prasa dla kobiet prognozowała przemiany ustrojowe i jak odnosiła się do obrad Okrągłego Stołu, 2) w jakim wymiarze (społecznym, politycznym, gospodarczym) w czasopiśmie podejmowano wątek wyborów czerwcowych, 3) czy propagowano czytelnikom kandydatów na posłów i senatorów, a jeśli tak, to w jakiej formie (reklama, artykuł sponsorowany, wywiad), 4) jak na łamach prasy oceniano przygotowanie i przebieg wyborów do sejmu i senatu w 1989 r.

Słowa kluczowe: wybory kontraktowe, obraz wyborów, prasa dla kobiet w Polsce, 1989

Opublikowany: 30 czerwca 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.07

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 6 (1), 151-173/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Anna Szwed-Walczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
The image of the ‘contract election’s in Poland in the women’s press

Abstract:
On 4 June 2019, it was the 30th anniversary of the ‘contract elections’ in Poland. For some, it was a symbol of the victory of democracy, for others it was a plebiscite. The elections, being a consequence of the agreements of the Polish Round Table Talks, were awaited with concern by both the government and the opposition. The main purpose of this study was to investigate image of the ‘contract elections’ in Poland in the women’s press. The subject of the research were the magazines ‘Kobieta i Życie’ [‘Women and Life’], ‘Uroda’ [‘Beauty’], ‘Przyjaciółka’ [‘Girlfriend’], ‘Zwierciadło’ [‘Mirror’] published after the end of the Round Table Talks until the end of June 1989. In the course of the research, the following questions were posed: 1) Whether the women’s press forecasted the political changes and how it referred to the Round Table talks?, 2) In what dimension (social, political, economic) the subject ‘contract election’ was present in the journal; 3) Whether editorial offices promoted candidates for deputies and senators to readers, if so in what form (advertisement, sponsored articles, interviews); 4) How the preparation and conduct of the Sejm and Senate elections in 1989 were assessed in the women’s press?

Keywords: ‘contract elections’, elections’ image, women’s press in Poland, 1989

Published: 30 June 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.07

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 6 (1), 151-173/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Anna Szwed-Walczak (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego