Senaculum, czyli senat kobiet w Historia Augusta – dyskurs antychrześcijański czy mizoginizm?

Abstrakt:
W Historia Augusta, zbiorze biografii cesarskich, w których autor przyjął sześć fikcyjnych pseudonimów oraz ukrył czas napisania swojego dzieła, dwukrotnie pojawia się termin senaculum, senat kobiet. Dzieło to jest pełne nieprawdziwych faktów, więc instytucja została najprawdopodobniej wymyślona przez autora. Najczęściej widzi się w niej żart z listów Hieronima lub Nowego Testamentu. Uważam, że należy interpretować te wzmianki przez pryzmat antykobiecych uprzedzeń autora.

Słowa kluczowe: Historia Augusta, senaculum, mulierum senatum, Hieronim, kryzys III wieku

Opublikowany: 30 czerwca 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.08

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 6 (1), 174-189/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Robert Suski (Uniwersytet w Białymstoku)
Senaculum, or women’s senate in the Historia Augusta – anti-christian discourse or misogyny?

Abstract:
The Historia Augusta [Augustan History] is a specific collection of imperial biographies, which confirms the fact that its author wrote his work under six fictitious pseudonyms and lied about the time of its creation. It is not obvious when the Historia Augusta exactly was written, but surely after the time indicated by the author. Saneaculum (the Women’s Senate) is mentioned in the Historia Augusta twice, but, as the work is full of false facts, it is likely that the Women’s Senate was made up by the author. Historians most often perceive this institution as a joke referring to the letters of Saint Jerome or the New Testament. In this article, it is shown that mentions about the Saneaculum should rather be interpreted as anti-feminist prejudice of the author of the Historia Augusta.

Keywords: Historia Augusta [Augustan History], Senaculum, Women’s Senate, Jerome, crisis of 3rd century AD

Published: 30 June 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.08

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 6 (1), 174-189/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Robert Suski (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego