Królowa Melisanda i jej siostry

Abstrakt:
Artykuł dotyczy czterech córek króla Jerozolimy Baldwina II, stosunków między nimi oraz ich wpływu na wydarzenia w Ziemi Świętej w XII w. Spośród wszystkich czterech sióstr wpływy najstarszej z nich – Melisandy sięgały znacznie dalej niż pozostałych, zarówno w odniesieniu do polityki, jak i relacji rodzinnych. Dlatego w artykule skupiono się na niej. W pierwszej części przedstawiono tło historyczne, polityczne i rodzinne dla dziejów sióstr. W kolejnej scharakteryzowano wykorzystane źródła i ich autorów. Ostatnia dotyczy relacji Melisandy z siostrami, a także z mężem i synem. Niestety przekazy źródłowe nie pozwalają na analizę stosunków panujących bezpośrednio między jej młodszym rodzeństwem.

Słowa kluczowe: wyprawy krzyżowe, Ziemia Święta, Jerozolima, władza

Opublikowany: 30 czerwca 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.09

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 6 (1), 190-210/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Krzysztof Kossakowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Queen Melisende and her sisters

Abstract:
This article concerns four daughters of Baldwin II, King of Jerusalem, their relations and their impact on the events in the Holy Land in XII c. Amidst all four sisters, the impact of the oldest sister Melisende, both in politics and in the family, was much greater then of others. For this reason, the article focuses on her. In the first part, it shows the historical, political and domestic background for the history of the four sisters. In the next part, there is a short description of the used sources. The last part concerns Melisende’s relations with her sisters, husband and son. Unfortunately, due to the lack of sources, a closer analysis of the relations between other sisters was not possible.

Keywords: crusades, Holy Land, Jerusalem, authority

Published: 30 June 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.09

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 6 (1), 190-210/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Krzysztof Kossakowski (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego