Agitacja polityczna kobiet na łamach prasy ruchu ludowego w latach 1931–1939

Abstrakt:
Podstawowym celem artykułu jest ukazanie agitacji politycznej wśród kobiet podejmowanej przez ruch ludowy, który dysponował dość sprawnym i skutecznym aparatem wydawniczo-prasowym. Główni kreatorzy myśli ludowej doceniali znaczenie informacji i propagandy w nagłaśnianiu i popularyzowaniu ich idei, zwłaszcza w okresie prowadzenia kampanii wyborczych, ale nie tylko. Analizując zawartość pism ludowych, można określić sposoby ich wykorzystywania w przebiegu walki politycznej i wyborczej. Prasa stronnictw ludowych aktywnie włączała się do agitacji politycznej.

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule będą organy prasowe Stronnictwa Ludowego, takie jak „Zielony Sztandar”, oraz wydawany przez PSL „Piast” tygodnik „Piast”, a także związany ze Stronnictwem Ludowym organ prasowy Związku Młodzieży Wiejskiej – „Wici” i „Chłopskie Życie Gospodarcze”, na łamach których podejmowana była problematyka udziału i ról kobiet w życiu politycznym. Cezura czasowa obejmuje lata 1931–1939, a więc okres od zjednoczenia ruchu ludowego i połączenia trzech największych ugrupowań PSL – „Piast”, PSL „Wyzwolenie” i Stronnictwa Chłopskiego 15 marca 1931 r. i utworzenia Stronnictwa Ludowego do chwili wybuchu II wojny światowej.

Słowa kluczowe: agitacja wyborcza, kwestia kobieca, ruch ludowy, prasa ruchu ludowego

Opublikowany: 30 grudnia 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.01

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 7 (2), 9-27/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Ewelina Podgajna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Political agitation of women in the peasant movement press in the years 1931–1939

Abstract:
The main goal of the article was to show political agitation among women undertaken by the peasant movement which had a fairly efficient and effective publishing-press apparatus. The leading authors of the peasant thought appreciated the importance of information and propaganda in publicising and popularising it, especially during electoral campaigns, but not only. Using the analysis of the content of peasant magazines, one can determine ways of using the press in the course of political and electoral struggle. Journals of the peasant parties were actively involved in political agitation.

The subject of the analysis in this article will be the following press organs: “Zielony Sztandar” [Green Banner] published by Stronnictwo Ludowe [People’s Party] and the “Piast” weekly published by the Polskie Stronnictwo Ludowe “Piast” [Polish People’s Party “Piast”], as well as related to Stronnictwo Ludowe, a journal of Związek Młodzieży Wiejskiej [Rural Youth Union] – “Wici” [News] and “Chłopskie Życie Gospodarcze” [Peasant Economic Life] in which issues of the role and participation of women in political life will be analysed. The time turning period covers the years 1931–1939, i.e. the period from the unification of the peasant movement and the merger of the three largest groups Polskie Stronnictwo Ludowe “Piast”, Polskie Stronnictwo Ludowe “Wyzwolenie” [Polish People’s Party “Liberation”] and Stronnictwo Chłopskie [Peasant Party] on 15 March 1931 and the foundation of Stronnictwo Ludowe until the outbreak of World War II.

Keywords: election campaign, women’s issue, peasant movement, peasant movement press

Published: 30 December 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.01

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 9 (2), 9-27/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Ewelina Podgajna (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego