Transformacja ruchów kobiecych w Polsce (1945–1956)

Abstrakt:
Jak zmieniał się ruch kobiecy w Polsce po 1945 r.? Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania, jakie były cele ruchu kobiecego po II wojnie światowej oraz jakie strategie wybierały działaczki kobiece, wdrażając plany emancypacyjne. Argumentuję w nim, że „produktywizacja” kobiet, upolitycznienie ruchu kobiecego, a także jego umasowienie stanowiły główne osie działania ruchu kobiecego po 1945 r. Jednocześnie cele i strategie emancypacyjne realizowane w powojennej Polsce były zbieżne zarówno z działaniami podejmowanymi na Zachodzie, jak i tymi w ramach instytucji międzynarodowych (np. Światowej Demokratycznej Federacji Kobiet).

Słowa kluczowe: socjalistyczna emancypacja, ruch kobiecy, Liga Kobiet

Opublikowany: 30 grudnia 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.02

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 7 (2), 28-58/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Magdalena Grabowska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
Transformation of women’s movements in Poland (1945–1956)

Abstract:
In what way did women’s movement in Poland develop after 1945? This article is an attempt to answer the question on what the goals of women’s movement after World War II were, and what strategies were chosen to fulfill emancipatory agendas after 1945. I argue that women’s productivisition, along with politicisation of women’s movement and an attempt to build a massive women’s organisation were the main axes of the women’s movement policy after 1945. These goals and strategies were coherent with activities carried in the West and by international organisations (Women’s International Democratic Federation).

Keywords: socialist emancipation, women’s movement, League of Women

Published: 30 December 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.02

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 9 (2), 28-58/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Magdalena Grabowska (Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego