Obraz wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1957 r. w publicystyce „Kobiety i Życia”

Abstrakt:
Celem artykułu jest przedstawienie komunikacyjnych wizji wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1957 r. na łamach ważnego kanału treści społecznych i politycznych, jakim był periodyk „Kobieta i Życie”. Uwagę badawczą skupiono na następujących kwestiach: (1) Jakie specyficzne cechy miał profil prasowy badanego periodyku? (2) Jakie specyficzne idiolekty językowe i słowa sztandarowe występowały w przekazie prasowym w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu PRL na przełomie 1956/1957 r.? (3) Jakie formy gatunkowe dominowały w formułowanym przekazie prasowym?

Słowa kluczowe: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, prasa polityczna, kobiety, wybory, Władysław Gomułka

Opublikowany: 30 grudnia 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.04

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 7 (2), 77-93/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Łukasz Jędrzejski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
The image of the 1957 election to the Polish People’s Republic Sejm in 1957 in the journalism of “Kobieta i Życie”

Abstract:
The purpose of the article is to present the communicative image of the elections to the Sejm of the Polish People’s Republic in 1957 in the important channel of social and political content of the “Kobieta i Życie” [Woman and Life] journal. It was worth focusing the research attention on the following issues: (1) What specific features did the press profile of the periodical in question have? (2) What specific language idiolects and banner words were present in the press during the election campaign to the Sejm of the Polish People’s Republic at the turn of 1956/1957? (3) What genre forms dominated in press releases?

Keywords: Polish United Worker’s Party, political press, women, election, Władysław Gomułka

Published: 30 December 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.04

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 9 (2), 77-93/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Łukasz Jędrzejski (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego