Międzynarodowy Rok Kobiet 1975 na łamach „Kobiety i Życia”

Abstrakt:
Do lat 70. XX w. większość publikacji w „Kobiecie i Życiu” oscylowała wokół problematyki typowej dla prasy kobiecej, m.in. macierzyństwa, gospodarstwa domowego oraz poradnictwa. Wraz z początkiem lat 70. na łamach periodyku coraz częściej pisano o pozycji społecznej kobiet. Nastąpiła intensyfikacja tematyki dotyczącej działalności kobiet w sferze publicznej, w tym aktywności politycznej. Uzależnione było to od ówczesnych przemian na scenie politycznej kraju oraz zmian personalnych w redakcji „Kobiety i Życia”.

Problematykę niskiego udziału kobiet w polityce podejmowano szczególnie często w wydaniach z 1975 r. Przy okazji obchodów Międzynarodowego Roku Kobiet redakcja zachęcała czytelniczki do zaangażowania w sferę polityczną. Wielokrotnie przedstawiano sylwetki polskich działaczek politycznych, jak również kobiet aktywnych publicznie poza granicami Polski.

Słowa kluczowe: prasa kobieca, „Kobieta i Życie”, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Międzynarodowy Rok Kobiet, kobiety w przestrzeni publicznej, kobiety w polityce

Opublikowany: 30 grudnia 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.05

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 7 (2), 94-108/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Urszula Sokołowska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
The 1975 International Year of Women in the light of “Kobieta i Życie”

Abstract:
Until the 1970s, most publications in Kobieta i Życie [Women and Life] revolved around issues typical of women’s press, including maternity, household and counseling. At the beginning of the 1970s, the journal published more and more often about the social position of women. The subject of women’s activities in the public sphere, including political activity, intensified. It depended on the changes in the country’s political scene and personnel changes at the Kobieta i Życie editorial office.

The issue of women’s low participation in politics was particularly often addressed in the 1975 editions. On the occasion of the International Year of Women, the Kobieta i Życie editors encouraged readers to become involved in the political sphere. The silhouettes of Polish political activists as well as women publicly active outside Poland were presented many times.

Keywords: women’s press, Kobieta i Życie, Polish People’s Republic, International Year of Women, women in public sphere, women in politics

Published: 30 December 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.05

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 9 (2), 94-108/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Urszula Sokołowska (Medical Universiti of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego