Determinanty szans wyborczych i aktywności parlamentarnej kobiet w III RP. Analiza dyskursu w „Gazecie Wyborczej”

Abstrakt:
W siedmiu kadencjach polskiego sejmu po 1991 r. i w sejmie kontraktowym nie było reprezentacji kobiet tożsamej z podziałem społeczeństwa według płci. Statystycznie we wszystkich kadencjach było 18% parlamentarzystek. Przedmiotem analizy w prezentowanym materiale są determinanty, które ograniczają lub przeciwnie – uprawdopodabniają szanse wyborcze kobiet na polskiej scenie politycznej, a dokładniej w jednej z izb parlamentarnych, w sejmie. Wśród przywoływanych czynników są zmienne demograficzne dotyczące m.in. miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia, dalej zmienne związane z kontekstem politycznym, reprezentowaną partią lub grupą wyborców, prowadzoną kampanią wyborczą, ale także dotyczące życia prywatnego, rodzinnego. Źródłami pozwalającymi weryfikować hipotezę o niemerytorycznych ograniczeniach szans wyborczych kobiet są biogramy parlamentarzystek, archiwa sejmowe rejestrujące formy aktywności parlamentarnej oraz wypowiedzi prasowe.

Słowa kluczowe: kobiety, posłanki, szanse wyborcze, polski parlament

Opublikowany: 30 grudnia 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.06

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 7 (2), 109-131/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Magdalena Mikołajczyk (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
The determinants of electoral chances and parliamentary activity of women in the Third Polish Republic. The discourse analysis in “Gazeta Wyborcza”

Abstract:
During seven terms of the Polish Sejm after 1991, as well as in the Contract Sejm, there was no representation of females that would reflect gender division in society. Statistically in all the terms, women constituted 18% of all members of parliament. The subject of the analysis in the presented material are determinants limiting, or, on the contrary, substantiating women’s electoral chances in the Polish political landscape; more precisely, within one of parliamentary chambers, namely Sejm. The mentioned factors include demographic variables involving, among others, place of residence, age, education, as well as variables regarding political context, represented political party or voter groups, a conducted electoral campaign, but also those concerning private, family life. Biographies of female members of parliament, Sejm archives registering the forms of parliamentary activity and press releases constitute the sources that allowed to verify the thesis regarding non-factual limitations of women’s electoral chances.

Keywords: women, members of parliament, electoral chances, the Polish Sejm

Published: 30 December 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.06

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 9 (2), 109-131/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Magdalena Mikołajczyk (Pedagogical University of Krakow)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego