Amerykanki i kwestia kobieca na łamach „Tygodnika Mód i Powieści” w latach 1860–1915

Abstrakt:
W poniższym artykule skupię się na tym, jak w „Tygodniku Mód i Powieści” przedstawiano Amerykanki i ich walkę o równouprawnienie. Przeanalizuję artykuły zamieszczone w nim w latach 1860–1915, czyli od przejęcia pisma przez Jana Kantego Gregorowicza do końca jego istnienia. W drugiej połowie XIX w. prasa coraz częściej pisała o kobietach i sprawach im bliskich. Miało to niewątpliwie związek ze wzrostem ich aktywności i rozwojem ruchu emancypacyjnego. Amerykanki odegrały pod tym względem niebagatelną rolę, walcząc o przyznanie im praw w różnych sferach życia. Kwestia równouprawnienia była aktualna również na ziemiach polskich. Ówcześni publicyści dostrzegali potrzebę edukacji kobiet, a szczególnie praktycznego ich kształcenia oraz konieczność podjęcia przez nie pracy zawodowej. W „Tygodniku Mód i Powieści” zamieszczono wybiórcze informacje o: rozwoju ruchu kobiecego w USA, walce Amerykanek o przyznanie im praw politycznych, edukacji kobiet, podejmowaniu przez nie pracy w zawodach zarezerwowanych wcześniej dla mężczyzn oraz zaangażowaniu w tworzenie klubów kobiecych. Wiele amerykańskich inicjatyw nie spotkało się z aprobatą redaktorów tygodnika. Wielokrotnie postulowali oni o nieprzenoszenie ich na grunt polski, chociaż dostrzegano potrzebę zmian i ustępstw w niektórych dziedzinach życia.

Słowa kluczowe: kobiety, Amerykanki, prasa warszawska, „Tygodnik Mód i Powieści”, ruch kobiecy, prawa kobiet, prasa kobieca, Stany Zjednoczone, Ameryka, społeczeństwo amerykańskie

Opublikowany: 30 grudnia 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.07

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 7 (2), 132-155/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Anna Stocka (Biblioteka Humanistyczno-Społeczna im. Andrzeja Wyczańskiego, oddz. Biblioteki Głównej im. Jerzego Giedroycia Uniwersytetu w Białymstoku)
American women and women’s issue in “Tygodnik Mód i Powieści” in 1860–1915

Abstract:
In the article, I will focus on the question how American women and their struggle for gender equality were presented in “Tygodnik Mód i Powieści” [“Weekly of Fashion and Novels”]. I will analyse articles posted to the magazine in the years 1860–1915, i.e. since its takeover by Gregorowicz until the end of its existence. In the second half of the 19th century, the press more and more frequently wrote about women and the issues concerning them. This was undoubtedly related to the increase in women’s activity and the development of the emancipation movement. American women, fighting for their rights in various spheres of life, played a significant role in this respect. The issue of gender equality was also valid in Poland. Contemporary publicists noticed the need of women’s education, especially – practical education and the necessity of taking up professional work by women. “Tygodnik Mód i Powieści” selectively informed about: the development of women’s movement in the USA, American women’s fight for political rights, women’s education, taking up jobs in professions previously reserved for men and involvement in creating women’s clubs. Many American initiatives were not approved by the weekly’s editors, who insisted that they should not be transferred to Poland. Yet, the need for changes and concessions in some areas of life was recognized.

Keywords: women, American women, Warsaw press, women’s movement, women’s press, women’s rights, United States, America, American society

Published: 30 December 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.07

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 9 (2), 132-155/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Anna Stocka (University Library in Białystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego