Rozwój prasy kobiecej w Rosji do 1917 r.

Abstrakt:
W Rosji przed rewolucją na rynku prasy kobiecej dominowały czasopisma o charakterze literacko-społecznym, mające na celu edukację kobiet oraz zapewnienie im rozrywki. Dopiero w okresie rewolucyjnym (1904–1917) wraz z aktywizacją ruchów kobiecych i upolitycznieniem „kwestii kobiecych” nastąpił intensywny rozwój prasy kobiecej. Na łamach prasy politycznej feministki i przedstawiciele lewicowych partii politycznych poruszali problemy kobiet związane z ich nierównym statusem w społeczeństwie i rodzinie. Wzmianki o działalności organizacji kobiecych i prowadzonej walce o prawa kobiet pojawiały się także w czasopismach masowych o charakterze literacko-publicystycznym, w których dominowały jednak tematy związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz modą. Propagowały one też często tradycyjną rolę kobiety.

Słowa kluczowe: prasa kobieca, Rosja, czasopisma masowe, prawa kobiet, prasa polityczna

Opublikowany: 30 grudnia 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.08

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 7 (2), 156-170/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Beata Goworko-Składanek (Uniwersytet w Białymstoku)
Development of women’s press in Russia before 1917

Abstract:
In Russia, in the pre-revolutionary period, magazines of literary and social character dominated on the female press market, their role was both educating women and providing entertainment to them. In the revolutionary period (1904–1917), the activation of women’s movements and the politicisation of the “women’s issues” affected an intensive development of the women’s press. In the political press, feminists and representatives of leftist political parties raised women’s problems, their unequal status in society and in the family. In mass magazines of literary and journalistic character, which often promoted the traditional role of women, despite of topics related to running a household and fashion, there were references to the activities of women’s organisations and the fight for women’s rights.

Keywords: women’s press, Russia, mass magazines, women’s rights, political press

Published: 30 December 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.08

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 9 (2), 156-170/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Beata Goworko-Składanek (University of Bialystok)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego