Instytut Studiów Kobiecych i jego działalność w zakresie badań naukowych historii kobiet i ich upowszechniania (2017–2019)

Abstrakt:
Instytut Studiów Kobiecych (ISK), pomimo relatywnie niedługiego okresu funkcjonowania (zał. 2011), aktywnie i skutecznie realizuje cele sta-tutowe w zakresie prowadzenia, upowszechniania i popularyzacji badań naukowych dotyczących historii kobiet. Szczególnie owocne przejawy dzia-łalności ISK są zauważalne w latach 2017–2019, w których stowarzyszenie organizowało krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, wzięło udział w zagranicznych wizytach studyjnych, rozwijało własne wydawnictwo (Wy-dawnictwo Humanica) i periodyk naukowy („Czasopismo Naukowe ISK”) czy wreszcie zainicjowało Białostocką Szkołę Historii Kobiet. Działalność sto-warzyszenia w obszarze badań naukowych historii kobiet wkomponowuje się w krajowy (i szerzej międzynarodowy) nurt wzmożonego zainteresowania tematyką kobiecą sensu largo, uzewnętrzniającą się m.in. skokowym wzro-stem pozycji wydawniczych dotyczących dziejów kobiet.

Słowa kluczowe: Instytut Studiów Kobiecych, historia kobiet, popu-laryzacja badań naukowych

Opublikowany: 30 grudnia 2019 r.

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.12

Sposób cytowania: CNISK, 2019, nr 7 (2), 239-251/DOI 10.15290

Pobierz PDF:    

Autorzy: Marcin Siedlecki (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Instytut Studiów Kobiecych [Institute of Women’s Studies] and its activities in the field of research into women’s history of and its dissemination (2017–2019)

Abstract:
Instytut Studiów Kobiecych, ISK [Institute of Women’s Studies], despite a relatively short period of operation (est. 2011), actively and effectively implements its statutory objectives in the field of conducting, disseminating and popularising scientific research on women’s history. Particularly fruitful manifestations of ISK’s activity are noticeable in the years 2017–2019, when the association organised national and international scientific conferences, took part in foreign study visits, developed its own publishing house (Humanica Publishing House) and a scientific periodical (Czasopismo Naukowe ISK, Scientific Journal of the Institute for Women’s Studies) and finally initiated the Bialystok School of Women’s History. The association’s activities in the area of research into women’s history blend in with the current national (and more broadly international) increased interest in the women’s issues, in the broad sense, manifested, inter alia, by a sudden increase in papers published on the history of women.

Keywords: Instytut Studiów Kobiecych, Institute of Women’s Studies, women’s history, popularisation of scientific research

Published: 30 December 2019

DOI: 10.15290/cnisk.2019.02.07.12

Cite this article as: CNISK, 2019, vol. 9 (2), 239-251/DOI 10.15290

Download PDF:    

Authors: Marcin Siedlecki (Lomza State University of Applied Sciences)


Utworzenie strony internetowej Czasopisma finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie czasopism naukowych”
Logotyp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego